نویسندگان

چکیده

زمینه وهدف: شناسایی مشکلات واولویت بندی آنها درزمینه مسائل بهداشتی جامعه از مهمترین گام هایارائه خدمات می باشد. این مطالعه باهدف شناسایی مشکلات،اولویت بندی و عوامل مرتبط بااولویت دارترین مشکل درشهرستان دیواندرهاستان کردستان طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر بر اساس مدل ارزیابی جامعه کارولینای شمالی آمریکا که شامل 8 گام است انجام شد. بر اساس این مدل مطالعه در دو فاز صورت گرفت. ابتدا در گام 1 تا 7 با روشهای کمی و کیفی ارزیابی جامعه انجام و مشکلات موجود مشخص گردید. در فاز دوم یعنی در گام 8 یک مطالعه مقطعی برای سنجش اندازه مشکل اصلی و عوامل موثر برآن طراحی شد.
یافته ها: در فاز اول بطور کلی 10 مشکل اصلی استخراج گردید. پس از اولویت بندی،بارداری ناخواسته اولویت دارترین مشکل شناخته شد. براساس نتایج فاز بعدی این ارزیابی، شیوع حاملگی ناخواسته 33درصد بود. رابطه معنادار آماری متغیرهایی همچون سطح سوادزن وهمسر،محل سکونت،سن زن،تعدادفرزندان قبلی،تعدادسقط های زن وشغل همسر با حاملگی نا خواسته در این مطالعه یافت گردید.
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج این مطالعه، انجام برنامه های مداخله ای مانندآموزش زنان و مشاوره صحیح در پیشگیری از بارداری های ناخواسته ضروری به نظر می رسد. ارزیابی جامعه به عنوان بخشی از وظایف تیم سلامت با ید با یک متدولوژی مناسب در سیستم بهداشتی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Utilization of community assessment model for identification of family health problems

نویسندگان [English]

  • Khaled Rahmani
  • Korosh Halakoee Naeini
  • Ghobad Moradi

چکیده [English]

Background and Objective: One of the most important steps in providing services is to identify and prioritize community health problems. This study was designed and implemented to identify and prioritize problems and, also, to determine the factors related to the problem with the highest level of priority in Divandarh district, Kurdistan province.
Materials and Methods: This study was performed based on the North Carolina’s Community Health Assessment model which includes 8 steps. According to this model, the study was conducted in two phases. First, in steps 1 to 7, qualitative and quantitative methods were used to assess the community and to indentify the existing problems. In the second phase, i.e. in Step 8, a cross-sectional study was designed to determine the size of the major problem and its effective factors.
Results: Overall, 10 main problems were found in the first phase. After prioritization, unintended pregnancy was determined as the problem with the highest priority. Based on the results of the next phase, the prevalence of unintended pregnancy was 33%. This study found statistically significant relationships between unintended pregnancy and variables such as education level of spouses, residence, age, number of children, number of previous abortions and spouse's job.
Conclusion: Based on the obtained results, intervention programs such as training women and proper counseling are necessary to prevent unintended pregnancies. Also, as part of the health team’ tasks, community assessment should be carried out in the health system with an appropriate methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community assessment
  • Unwanted pregnancy
  • Health
  • Iran