نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: انتونوکس عموماً به روش منقطع مورد استفاده قرار می گیرد؛در حالی که به نظر می رسد کاربرد روش مداوم آسان تر و با بی دردی بیشتری همراه است. از آن جا که در مورد عوارض احتمالی این روش نتایج ضدّ و نقیضی وجود دارد، برآن شدیم بااین پژوهش اثر دو روش را بر پیامدهای نوزادی مقایسه کنیم.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که بر روی 100 زن باردار بستری در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار در سال 1392 انجام شد. 50 نفر انتونکس منقطع و50 نفر مداوم گرفتند. ابزار پژوهش شامل فرم مصاحبه، معاینه و فرم ثبت اطلاعات از پرونده زائوو نوزاد بود. تجزیه وتحلیل آماری توسّط نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 17 و با آزمون های آماری تی و مجذور کای و سطح معنی داری05/0p< انجام گرفت.
یافته ها: در هر دو گروه صدای قلب جنین مطلوب بود. اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه در نمره آپگار دقیقه اوّل وجود نداشت (3/0=p) و در دقیقه پنجم نمره آپگار تمام نوزادان 10بود. نیاز به بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و نیاز به احیا در هیچ کدام از گروه ها مشاهده نشد. میزان مکونیال شدن نوزاد در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. (8/0=p) رضایتمندی مادران در گروه مداوم به طور معنی داری بالاتر از گروه منقطع بود . (001/0>p)
نتیجه گیری: از آن جایی که روش مداوم اثر سوئی برنوزاد نداشت ونسبت به روش منقطع با رضایتمندی بیشتری برای مادران همراه بود، با انجام مطالعات بیشتر مادران را در انتخاب شیوه استفاده از انتونوکس می توان آزاد گذاشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Neonatal effects of continuous vs. intermittent method of Entonox during labor: a randomized clinical trial Neonatal effects of continuous Entonox

نویسندگان [English]

  • Roya Baghani
  • Jila Agah
  • Seyyed Hossein SafiAbadi Tali
  • Yaser Tabaraee

چکیده [English]

Objective: Entonox which is a common agent for relieving labor pain, is often used intermittently. While, this seems that continuous method has more painless effects and is easier to use. As some challenging debates exist about fetal complications of continuous method, we decided to compare the neonatal effects of Entonoxin in two methods.
Methods: This quasi experimental study was carried out on 100 women admitted for vaginal delivery in Mobini Hospital, Sabzevar, Iran,2013. Participants were divited into two equal groups. Then, labor progression and fetal conditions were registered and compared in these two groups. Statistical Analysis was performed by spss17 software, t-test and chi square test.p

کلیدواژه‌ها [English]

  • ENTONOX
  • continuous
  • intermittent
  • LABOR
  • neonate