نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: جمعیّت های متشکّل از یک گونه یا گونه های متنوّع باکتری به صورت چسبیده به یکدیگر و یا به سطوح زنده و غیر زنده در زمینه ای از پلی ساکاریدهای خارج سلولی بیوفیلم نامیده می شود. توسعه بیوفیلم یک فرآیند پیچیده است که نیازمند رفتارهای جمعی باکتری می باشد و در مقایسه با زندگی منفرد فوایسد زیادی را برای باکتری در بر دارد. بیوفیلم پراکنش باکتری و بیماری زایی باکتری را افزایش می دهد. از آن‌جایی که این باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف مقاوم می باشد؛ امروزه از عصاره های گیاهی برای از بین بردن آنها استفاده می کنند. هدف این تحقیق بررسی اثر ضدّ میکروبی عصاره های چند نمونه گیاهی بر روی میزان تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به آنتی بیوتیک است.
مواد و روش ها:17 سویه استافیلوکوکوس اورئوس از حلق و بینی افراد بیمارستانی و غیر بیمارستانی جدا شده است و بررسی اثر عصاره های گیاهی بر روی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از میکروپلیت های 96 خانه تعیین شده است.
یافته ها: اثر ضدّ باکتریایی عصاره گیاه هان سیر، آویشن و مورد در غلظت های مختلف نشان داد که علی رغم مقاومت نسبی اکثر سویه ها در غلظت های مورد استفاده، بیشترین حساسیّت در غلظت های 1.25، 2.5 و 5 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره ها می باشد و غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر از همه عصاره ها به عنوان(حداقل غلظت کشندگی) MBC در نظر گرفته شده است. در غلظت های MIC هر عصاره گیاه تشکیل بیوفیلم به طور کامل متوقّف شده و در زمان 24 ساعت تنها رشد باکتری مشاهده شده و هیچ‌گونه بیوفیلمی در معرض هیچ‌کدام از عصاره ها دیده نشد؛ در صورتی که در کنترل بدون عصاره از زمان 24 ساعت تشکیل بیوفیلم شروع شده و در 6 ساعت بیشترین تشکیل بیوفیلم امّا، در 24 ساعت میزان بیوفیلم کم‌تر شده است.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره های گیاهی کاهش دهنده تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس می باشند؛ این امر نقش مهمی در کاهش بیماری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of antimicrobial activity of ethanol extract of Myrtus communis , Zataria multiflora Boiss and Allium sativum on biofilm formation by Staphylococcus aureus

نویسندگان [English]

  • Ziba Foladvand
  • Zohreh Kiani
  • Fereshteh Javadian
  • Mehran Hesaraki
  • Aliakbar Nasiri
  • Zahra Sepehri

چکیده [English]

Background and Purpose: Development of antibiotic resistance among pathogenic bacteria motivates attempts to search for newer antimicrobial agents. In this research study, antibacterial effect of plant extract of M. communis , z.multiflora and Allium sativum on biofilm formation by strains of Staphylococcus aureus resistant to the antibiotic were investigated.
Methods and Materials: 17 samples were separated from nose and throat of hospital and non-hospital personnels. The effect of extracts on biofilm formation by S.aureus and its resistant respect to the antibiotic were determined using a microplate 96 .
Results: Effect of antibacterial extracts used at different concentrations showed that, despite the relative resistance of most strains at concentrations used, the maximum sensitivity was at concentrations of 1.25, 2.5 and 5 mg/ml of extracts and concentration of 10 mg/ml of the extract was considered as MBC. Bacterial growth was observed only at 24 hours and no biofilm was observed at any of the extracts.
Conclusion : Results showed that plant extracts can reduce biofilm formation by Staphylococcus aureus and, therefore, they can play an important role in reducing disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant extract
  • Biofilm
  • S.aureus
  • Antibiotic Resistance