نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: رتینوبلاستوما، یکی از شایع‌ترین تومورهای داخل چشمی است. درصورتی‌که در مطالعات بقا که برخی از افراد پیشامد مورد نظر هرگز تجربه نکنند، بهتراست از مدل‌های شفایافته استفاده‌گردد. ازآن‌جایی که در بیماری رتینوبلاستوما تعداد زیادی از چشم‌ها تخلیه نمی‌شوند و بیمار، شفایافته محسوب‌می‌شود، برای شناسایی عوامل مؤثر بر بقای چشم از مدل‌های شفایافته آمیخته استفاده‌شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مطالعات بقا و آینده‌نگر می‌باشد که در آن بقای چشم 170 کودک که طی سال‌های 1381 تا 1385 به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) مراجعه کرده‌بودند، بررسی‌شد و عوامل مؤثر بر بقای چشم با استفاده از مدل شفایافته با تابع بقا لگ نرمال و تابع ربط لجیت شناسایی‌گردید.
یافته‌ها: در مدل شفایافته‌ی‌ آمیخته‌ی مرحله‌ی تومور (001/0 > p) و شیمی‌درمانی (001/0 > p) اثر معناداری بر بقای چشم داشتند. نسبت شفایافتگی در کودکانی که در مرحله‌ی غیر پیشرفته‌ی بیماری قرار داشتند، بدون شیمی‌درمانی و با شیمی‌درمانی به‌ترتیب 50% و 90% بود. در کودکانی که در مرحله‌ی پیشرفته‌ی بیماری قرار داشتند، بدون شیمی‌درمانی و با شیمی‌درمانی به‌ترتیب 3% و 24% بود. نسبت شفایافتگی در گروه‌های فوق با استفاده از برآوردگر کاپلان مایر به‌ترتیب 67%، 90%، صفر% و 25% به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: درصورت وجود بیماران با بقای طولانی‌مدت، استفاده از مدل‌های شفایافته مناسب است. با توجه به عدم برقراری فرض درمعرض خطربودن تمام افراد جامعه دراین مطالعه مدل‌ شفایافته‌ی آمیخته‌ی لگ‌نرمال، می‌تواند به‌عنوان جایگزین مدل کاکس در تحلیل بقای چشم بیماران به‌کاررود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Lognormal Mixture cure model with an application in eye survival of children with Retinoblastoma

نویسندگان [English]

  • Masoud Naseri pour
  • Jamileh Abloghasemi
  • Fatemeh Jahan Jo Aminabad
  • Mamoudreza Govhari

چکیده [English]

Background and purpose:Retinoblastoma is one of the most common intraocular tumors. In survival analysis where some patients have not experienced the event of interest, we prefer to use cure models. Since many of patients among those diagnosed with retinoblastoma will not require enucleation surgery, these cases assumed to be cured. In order to investigate the factors affecting eye survival, mixture cure models were utilized in present study.
Methods & Materials: In this prospective study, we investigated and analyzed the eye survival of 170 pediatric patients suffering from retinoblastoma in Rasool-e-Akram Hospital during 2002 to 2007. Factors affecting eye survival were analyzed using a cure model with lognormal survival function and logit link function.
Results: There were statistically significant effects on eye survival for both tumor stage and chemotherapy in mixture cure model (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retinoblastoma
  • Survival analysis
  • Mixture Cure Models
  • Lognormal Model