نویسندگان

چکیده

مقدمه: بیماران تحت درمان با همودیالیز دچار عوارض جسمانی فراوان و در نتیجه کاهش کیفیّت زندگی می‌باشند. گروه‌های حمایتی همتایان ازجمله حمایت‌های اجتماعی است تا افرادی که تجربه‌های مشابهی دارند راهبردهایی را به یکدیگر ارایه دهند که منجر به بهبود کیفیّت زندگی آنان گردد.
مواد و روش‌‌ها: پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده با دو گروه مداخله و کنترل بر روی 55 بیمار تحت همودیالیز در بیمارستان واسعی سبزوار سال 1392 انجام گرفت. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده بود. به مدّت 8 هفته جلسات 2 ساعته جهت گروه مداخله برگزار شد. موضوع جلسات بر اساس مشکلات جسمی به‌دست آمده از نیاز و علاقه بیماران بود. ابزار پژوهش پرسشنامه، اطّلاعات دموگرافیک و بخش عملکرد جسمی پرسشنامه کیفیّت زندگی بیماران دیالیزی (KDQOL-SFTM) بود. جهت آنالیز داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 18 استفاده شد. سطح معنی داری با ضریب اطمینان 95درصد (05/0>p) بود.
یافته‌ها: شرکت در گروه همتایان باعث ارتقای سطح عملکرد جسمی بین دو گروه مداخله و کنترل در بیماران تحت همودیالیز شده است (0001/0>p) و اختلاف معناداری در گروه مداخله بین امتیازهای وضعیّت سلامت جسمی قبل و بعد از شرکت در گروه همتایان وجود داشت (0001/0>p).
بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش می توان با تشکیل گروه همتایان در بیماران تحت همودیالیز، وضعیت سلامت جسمی آنها را نیز ارتقا دهیم که در نهایت ارتقا کیفیت زندگی بیماران را به‌دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of peer support groups on physical health status in patients treated with hemodialysis

نویسندگان [English]

  • Maryam Jadid Milani
  • Akram Malek khahi
  • Mehdi Jafarzadeh
  • Mohammadhasan Rakhshani

چکیده [English]

Backgrounds: patients who are under hemodialysis also experience a lot of physical problems which can lead to a reduction in their quality of life. Peer support groups are a kind of social supports that in which peers who have similar experience present some advice to others to enhance their quality of life.
Material and Method: This clinical trial study with two case and control groups was conducted on 55 patients treated with hemodialysis hospitalized in vasee hospital sabzevar in 1392. Participants in the case group, attended in 2 hours sessions during 8 weeks. Issue of sessions was planned based on patients’needs and interests. Research tools were demographic and the Section of Physical health status "Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-SFTM)". For data analysis, descriptive statistics, independent t-test and paired t test was used.
Results: Attending in peer support group was resulted in a significant difference in physical health status between the case and control group (p< 0.0001).also, there was observed a significant difference in physical health after and before intervention(p< 0.0001).
Conclusions: Results showed that using a peer support group can have some positive effects on promoting physical health status in patients treated with hemodialysis that finally can enhance their quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemodialysis patients
  • physical health status
  • Peer support group