نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: آگاهی از شیوع چاقی می‌تواند در اجرای اقداماتی به‌منظور پیشگیری و کنترل آن موثر باشد. هدف ازاین مطالعه، تعیین شیوع چاقی و عوامل دموگرافیک مرتبط آن در افراد بالاتر از 30 سال ساکن شهرستان فریدن است.
موادّ و روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه‌ی مقطعی تحلیلی است که بر روی 1000 نفر از افراد بالای 30 سال شهرستان فریدن انجام‌گردید. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده‌شد. اطلاعات به‌وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ با پایایی 81 % جمع آوری‌گردید. برای ارزیابی وضعیت چاقی شاخص نمایه‌ی توده‌ی بدنی محاسبه‌‌شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 16 و آزمون‌های آماری مجذور کای و t مستقل در سطح معناداری 5% صورت‌گرفت.
یافته‌ها: دراین مطالعه، شیوع اضافه وزن 5/37 درصد(در مردان 6/36 درصد و در زنان 38 درصد) و چاقی9/12 درصد(در مردان 5/7و در زنان 3/16) و شیوع کلی اضافه وزن و چاقی در این مطالعه 4/50 درصد( در مردان 2/44 درصد و در زنان 3/54 درصد) برآورد گردید و بین جنس(03/0P= ) و سطح تحصیلات (01/0P= ) با چاقی رابطه‌ی معناداری مشاهده‌شد.
نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان‌داد که بیش از 50 درصد افراد بالاتر از 30 سال شهرستان فریدن، مبتلا به چاقی و اضافه وزن هستند. لذا برنامه-ریزی برای کاهش بروز و شیوع این بیماری در این منطقه پیشنهادمی‌ گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence of overweight and obesity and its related demographic factors in people older than 30 years living in the Frieden city of Isfahan in 2013

نویسندگان [English]

  • Hamed Mirzaee
  • Hamid Salehinia
  • Ali Mohammadi
  • Iraj Sharifi
  • Homayoon Mirzaeian
  • Hossein Mirzaee
  • Vali Baigi

چکیده [English]

Background: To implement some measures for preventing obesity and its control, awareness from the its prevalence can be effective. The aim of this study was to determine the prevalence of obesity and its associated demographic factors in individuals older than 30 years living in the city Friede.
Methods and Materials: This is a cross-sectional study which was conducted on 1000 subjects older than 30 years in Frieden city. Simple random sampling method was used and data were collected via a questionnaire with a reliability of 81%. To evaluate the obesity index, body mass index was calculated. Data analysis was performed using spss version 16 software, chi-square test and t-test at a significance level of 5%.
Results: In this study, the prevalence of overweight was 37.5% (36.6% in males and 38% in females) and of obesity was 12.9% (7.5 in males and 16.3 in females). The overall prevalence of overweight and obesity in this study was 50.4 percent (44.2% in males and 54.3% in females). Also, Sex (P = 0.03) and education level (p = 0.01) were significantly associated with obesity.
Conclusion: This study showed that more than 50 percent of the population over 30 years which lives in the Frieden city is suffering from overweight and obesity. Therefore, it is suggested that several plans should be implement to reduce the incidence and prevalence of the disease in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obesity; Overweight; Body mass index; Prevalence