نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: استرس شغلی، به‌عنوان یک عامل مهم در کاهش بهر‌ه‌وری سازمان‌ها مطرح بوده و به‌علت پیامدهای سوء آن بر سلامت افراد امروزه مورد توجه قرارگرفته‌است. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی اجزای استرس شغلی کارکنان اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی شهر زاهدان می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی بوده که در سال 1393 بر روی 105 نفر از کارکنان اناق عمل بیمارستان‌های شهر زاهدان انجام-گرفت. انتخاب واحدها از طریق سرشماری انجام‌شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی استرس شغلی اسیپو (Osipow) که شامل دو قسمت می‌شد، بهره‌گرفته‌شد: قسمت اول شامل اطلاعات فردی و قسمت دوم آن حاوی 60 سوال در رابطه با استرس شغلی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) کمک گرفته‌شد. نرم‌افزار مورد استفاده SPSS v. 15 بود.
یافته‌ها: نتایج نشان‌داد که میانگین نمرات استرس شغلی در میان کارکنان اتاق عمل 21.24±204.40بود که در محدوده‌ی استرس خفیف قرارداشت. به علاوه بیشترین میزان استرس شغلی مربوط به سطح خفیف استرس با 58.1% بود.
نتیجه‌گیری: باتوجه به این‌که از میان عوامل تنش‌زای شغلی، تاثیرگذارترین عامل مربوط به دوگانگی نقش می‌شد، لازم است عوامل موثر بر آن شناسایی و تا حد امکان تعدیل شوند. برای این منظور، تعریف و معین‌نمودن نقش‌ها و مسؤولیت‌های کارکنان و افزایش استقلال شغلی آنان توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Job stress components in the operating room staff educational hospitals of Zahedan in 1393

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Shahrakipour
  • Alireza Barahoee
  • Habibollah Pirnejad
  • Mehdi Rezavani Amin
  • Nazanin Yosefian Miandoab
  • Enamolhagh charkhatGorgich

چکیده [English]

Background: Nowadays, Job stress has been known as an important factor in reducing the level of organizational efficiency and employee’s health. The goal of this study was evaluating occupational stress components among the operating room staff of Zahedan educational hospitals.
Materials and Methods: This descriptive study was conducted on 105operating room staff working in Zahedan educational hospitals in 2014. The census method was used for sampling. Needed information was collected via Osipow’s questionnaire that includes two sections. The first part is regarding personal information and the second one includes 60 questions about job stress in 6 subgroups of stress factors. Data was analyzed using SPSS (v.15) and descriptive statistics.
Results: in this study, the mean score of job stresses among employees of operation room was 204.40 ±21.24 rating in the low stress range. In addition, the most participants, 58.1%, suffered from low level stress.
Conclusion: because that role ambiguity was the most effective job stressors, this is essential to consider and modify this factor. For this purpose, defining and determining of staff’s responsibilities is suggested to increase their job autonomy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational Stress
  • Operating room personal
  • Hospital