نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه تحریک مغناطیسی از طریق جمجمه (rTMS) در درمان بعضی از اختلالات عصبی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛امّا، تأثیرآن بر فعّالیّت نورونی و شکل‌پذیری سیناپسی به خوبی مشخص نشده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر اعمال مزمن rTMS بر توانایی شکل‌پذیری سیناپسی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: rTMS به مدّت 14 روز به ناحیه هیپوکمپ اعمال شد. یک هفته پس از پایان اعمال rTMS میزان تقویّت سیناپسی طولانی مدّت (LTP) در حیوانات بررسی و با گروه کنترل مقایسه گردید. برای القای LTP، تحریک با فرکانس بالا (HFS) در مسیر پرفورنتاعمال شد و از لایه گرانولار شکنج دندانه‌دار پتانسیل‌های میدانی ثبت شد. در هر حیوان ثبت پتانسیل‌های میدانی پایه به مدّت 10 دقیقه قبل از اعمال HFS انجام شد. دامنه اسپایک تقویّت به عنوان شاخص قدرت سیناپسی اندازه‌گیری گردید. افزایش این کمیّت پس از اعمال HFSبه میزان حدّاقل 20 درصد به عنوان شاخص تقویّت سیناپسی در نظر گرفته شد. برای مقایسه اثرات rTMS بر کمیّت‌های اندازه گیری شده از آزمون‌تی و یا آزمونآنوا دو طرفه و آزمون متعاقب بونفرونی(Bonferroni) (نرم افزار پریزم 8 ) استفاده کردیم.
یافته‌ها: داده‌های به دست آمده نشان داد که اعمال rTMS به مدّت 14 روز باعث کاهش دامنه اسپایک تقویّت در مقایسه با گروه کنترل می‌شود (05/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of chronic low Frequency magnetic stimulation on synaptic potentiation induced by electrical stimulation in the rat\'s dentate gyrus

نویسندگان [English]

 • SeyyedJavad Mirnajafizadeh
 • Yaghob Fattollahi
 • Amir Shojaee
 • Azam Asgari
 • Fatemeh Rostami

چکیده [English]

Background and purpose: Nowadays repeated transcranial magnetic stimulation (rTMS) is being used as a treatment for some neurological disorders, but its effect on neuronal activity and synaptic plasticity has not been completely determined. The purpose of this study was to evaluate the effect of chronic rTMS on the ability of synaptic plasticity.
Materials and Methods: rTMS was applied to the hippocampal region for 14 days. One week following termination of rTMS, the amount of synaptic long-term potentiation (LTP) in animals was investigated and compared with control group. High-frequency stimulation (HFS) was applied to the perforant path for LTP induction, andfield potentials were recorded from granular layer of the dentate gyrus. Baseline field potential was recorded 10 minutes before HFS. An increase of at least 20% in population spike amplitude was measured as an index of synaptic potentiation.To compare the effects of rTMS on measured parameters, we used t-test and two way ANOVA followed by Benferroni test (Prism 8 software).
Results: Obtained data showed that, following 14 days of rTMS application causeda reduction in population spike amplitude compared to the control group (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transcranial magnetic stimulation
 • Synaptic plasticity
 • Long
 • term potentiation
 • Field potential
 • Dentate gyrus