نویسندگان

چکیده

زمینه وهدف: شغل شاطری در نانوایی های سنّتی از نظر نوع کار و وجود حرکات تکراری زیاد و همچنین شدّت و مدّت زمان انجام کار به گونه ای است که شاطران در معرض ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی قرار دارند. لذا، هدف از این بررسی تحلیل دقیق ریسک فاکتورهای مؤثّر بر بروز اختلالات اسکلتی عضلانی در شاطران نانوایی های شهر سبزوار می باشد.
مواد وروش ها: این مطالعه از نوع توصیفی است؛ که به صورت مقطعی بر روی 70 نفر ازشاطران نانوایی های سنّتی شهر سبزوار که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام گرفت. در ابتدا میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک مشخص گردید وسپس با روش ارزیابی سریع اندام فوقانی (RULA) پوسچرها مورد ارزیابی قرار گرفته ونمره نهایی تعیین گردید. داده ها بااستفاده از نرم افزار R نسخه . 2 15.2 مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین سابقه کاری وسنّ شاطران 4/19و 4./36 سال بود. در این میان بیشترین علایم ریسک در اندام فوقانی به شانه ( 8/56%) و در اندام تحتانی به زانو (50%) اختصاص داشت. در ارزیابی RULA (Rapid Upper Lumbar assessment) 34/33% افراد نمره 7 (با سطح اقدام اصلاحی 4) و 55% افراد نمره 5 و 6 (با سطح اقدام اصلاحی 3)را کسب نمودند. آزمون همبستگی ناپارامتری بین میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی وسن (02/0p=) و سابقه کاری (03/0p= ) رابطه معنا داری در سطح اطمینان 95% نشان داد. یعنی، با افزایش سن وسابقه کاری این ضایعات بیشتر می شود.
نتیجه گیری : باتوجّه به یافته ها، درصد قابل توجّهی از شاطرین در محیط غیر ایمن از نظر ارگونومیک کار می کنند(3/88%) و فراوانی اختلالات اسکلتی- عضلانی در آنها بالاست. این امر نیاز به اقدام ارگونومیکی ومدیریّتی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Musculoskeletal Disorders Risk in Traditional Bakers of Sabzevar, Iran (2012)

نویسندگان [English]

  • Ramezanali Khamirchi
  • MohammadHasan Rakhshani
  • Ali Malihi
  • Hamid Mehri
  • Akbar Ahmadi Asour

چکیده [English]

Background and Purpose: Traditional baker’s occupation is a complex of long repetitive tasks and movements with high intensity which exposes the baker into musculoskeletal disorders. The aim of this study was a detailed analysis of risk factors leading to the incidence of musculoskeletal disorders in Sabzevar bakers.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted on 70 traditional bakers in Sabzevar, Iran who were selected by simple random sampling. First, the prevalence of musculoskeletal disorders was determined using Nordic Musculoskeletal Questionnaire; then, Rapid Upper Lumbar assessment (RULA) was used for assessing postures to obtain final scores. Data were analyzed using R software (version R2.15.2).
Results: Based on the findings, the average age and work experience of bakers were 19.4 and 36.4 years respectively. The most symptomatic risk factors were related to shoulder (%56.8) and knees (50%). In assessing Rapid Upper Lumbar assessment (RULA), 33.34% of personnel (correction level 4) obtained 7, and 55% obtained 5 and 6 (with Corrective level 3). Non-parametric showed significant correlation between the musculoskeletal disorders and age (p = 0.02) and work experience (p = 0.03) (confidence level 95%). In other words, bakers with older age and more work experience suffered from more disorders
Conclusion: Based on the results, a significant percentage of traditional bakers work in an ergonomically unsafe environment (%88.3), and the frequency of musculoskeletal disorders is high in this population; this requires urgent ergonomic and managerial action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baker
  • Traditional Bakery; RULA; Musculoskeletal Disorders; Risk Assessment; Sabzevar