نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: درسال های اخیر بحران کم آبی در کشورهای زیادی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. در این راستا استفاده از پساب های تصفیه شده به روش طبیعی یا مصنوعی در کشاورزی و موارد مشابه به عنوان یک راه حلّ مهم و کاربردی مطرح گردیده است. روش طبیعی پالایش به کمک نیزارهای مصنوعی علاوه بر هزینه کم، راهبری آسان، فناوری پایین مورد نیاز و مصرف کم انرژی در مقایسه با سایر روش های تصفیه روش مناسبی می باشد.جهت افزایش بازده نیزارها از گیاهان مختلفی استفاده گردیده است که از جمله گیاهان ویژه جهت پالایش این گونه پساب ها گیاه وتیوار می باشد. این گیاه دارای ویژگی های مرفولوژیکی، ژنتیکی و فیزیولوژیکی منحصر به فردی است.با توجّه به اطّلاعات محدود این گیاه در تصفیه فاضلاب های صنعتی در این مطالعه مقایسه تصفیه پذیری فاضلاب بیمارستانی توسّط گیاهان وتیوار و نی معمولی در مناطق گرمسیری انجام پذیرفت.
مواد و روش ها:این مطالعه به صورت تجربی در فصل گرم سال (تابستان)1391 انجام شد. در این پژوهش دو عدد پایلوت شیشه ای به ابعاد 100×50×60 سانتی مترساخته شد. خاک مورد استفاده مخلوطی از ماسه، شن وخاک رس معمولی انتخاب گردید. روش آبیاری در این پژوهش به صورت زیرسطحی و سیستم پیوسته بود. فاضلاب بیمارستانی ابتدا در یک مخزن 220 لیتری به عنوان ته نشینیاوّلیه با زمان ماند 2ساعت وارد بستر نیزار با زمان ماند هیدرولیکی4 روز با دبی 85/0 لیتر در ساعت گردید. به منظور بررسی کارآیی هر گیاه در تصفیه فاضلاب بیمارستانی پارامترهای شیمیایی شامل اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی،کل جامدات معلق، کل نیتروژن،کل فسفر،اکسیژن مورد نیاز شیمیایی،اسدیته بر اساس روش های استاندارد متد مورد سنجش قرار گرفت. جهت آنالیر داده ها از آزمون های آماری تی مستقل و من ویتنی با استفاده از نرم افزاراس.پی.اس.اس. استفاده شد.
یافته ها:بر اساس یافته های این تحقیق درصد حذف پارامترهای TP,TN,TSS,BOD5توسّط گیاه وتیوار به ترتیب 54/88، 71/95، 93/93، 80/99درصد و برای گیاه نی به ترتیب54/82، 13/91، 64/86، 28/99 درصد به دست آمد.
نتیجه گیری:با توجّه به ویژگی های منحصر به فرد گیاه وتیوار از جمله مقاومت بالای آن در برابر شرایط نامساعد محیطی و راندمان بهتر آن نسبت به گیاه نی این گیاه جهت پالایش فاضلاب بیمارستانی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Refinability of Hospital Wastewater by Vetiver and Typical Straw Plants in Tropical Regions

نویسندگان [English]

 • Mehran Eyvazzadeh
 • MohammadHasan Rakhshani
 • Ayyob Rastegar
 • Ahmad Allahabadi
 • Ebrahim Manochehriyan
 • Fatemeh Dareyni
 • Abolfazl Rahmanisani

چکیده [English]

Background: In recent years, crisis of water shortage has become a serious problem in many countries. In this regard, the use of treated wastewater in natural or artificial method in agriculture and the like, has been proposed as an important and practical solution. The natural purification method by the use of artificial canebrakes, compared with other methods of treatment is an appropriate method because of its low cost, and also, because of easy navigation, the requirements of low technology and low energy consumption. Several herbs have been used to increase the efficiency canebrakes which including special plants to purify such wastewater is Vetiveria that has unique genetic, morphological and physiological characteristics. Due to the limited knowledge of the plant's industrial wastewater treatment, in this study, a comparison of filterablity of hospital wastewater was done between Vetivaria and bulrush in tropical areas.
Methods: This experimental study was done in 2013 in the hot season, summer. In this study, was made two pilot glass with dimensions of 50*60*100 Cm. A mixture of soil, sand, gravel, clay soil was selected. The irrigation method in this study was subsurface and continuous. First, hospital wastewater via a 220 liter tank as the primary sedimentation retention time and with time of 2 hours entered into bed with a hydraulic retention time of 4 days to discharge 85/0 liters per hour. To evaluate the efficiency of each plant in the treatment of hospital wastewater, chemical parameters including (PH, TP, TN , TSS, BOD5, COD)were measured according to standard methods of measuring. . Analysis of the data was done by the use of t-test and Mann-Whitney and SPSS software.
Results :Based on the finding of this study, percentage of removal parameter(Bod5,Tss,Tn,Tp) by plant Vetiveria was (88.54,95.71,93.93,99.80) and for bulrush was (82.54,91.13,86.64,99.28).
Conclusion: Due to the unique characteristics of Vetiveria, such as high resistance against unfavorable environmental conditions and its higher efficiency than bulrush, this plant is recommended for the treatment of hospital wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospital Wastewater
 • Vetivaria Plant
 • Bulrush Plant
 • Wastewater treatment