نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف:ورزش‌کاران تلاش می‌کنند تا با استفاده از روش‌های مختلف عملکرد خود را ارتقاء دهند. مصرف مکمل‌های ورزشی، یکی از این روش‌ها است.مکمل «کراتین»، از رایج‌ترین مکمل‌های مصرفی ورزش‌کاران بوده و در سالیان اخیر مصرف آن به‌طور قابل توجهی افزایش یافته-است. با توجه به مصرف بالای آن، متاسفانه دانسته‌های ما از اثرات مصرف این مکمل در بدن ناکافی‌است. لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مصرف کوتاه‌مدت «کراتین» بر میزان دفع ادراری کراتین و «کراتی‌نین» و عملکرد بی‌هوازی ورزش‌کاران رشته‌یبدن‌سازی اجراء شده‌است.
مواد و روش‌ها:16 مرد ورزش‌کار رشته‌ی بدن‌سازی (4/3 ± 8/23 ساله) در یک طرح مطالعاتی کارآزمایی بالینی دوسوکور به‌طور تصادفی به دو گروه دریافت‌کننده‌ی کراتین و دریافت‌کننده‌ی دارونما تقسیم شده‌اند. در هر دو گروه پیش و پس از دریافت مکمل، «کراتین»و «کراتی‌نین» در ادرار سنجیده و عملکرد بی‌هوازی با استفاده از آزمون وینگیت ارزیابی شده‌است.
یافته‌ها:نتایح، نشانگر افزایش غلظت کراتین (001/0=P)و کراتی‌نین ادراری (000/0=P)درگروه دریافت‌کننده کراتین بوده‌است. همچنین سه شاخص مورد سنجش در آزمون وینگیت شاملتوان اوج، توان متوسط و شاخص خستگی در گروه دریافت‌کننده کراتین افزایش یافته‌است.
نتیجه‌گیری:با توجه به افزایش شاخص‌های عملکرد بی‌هوازی در افراد تحت آزمون، مصرف مکمل کراتین می‌تواند بر افزایش عملکرد ورزش‌کاران بدن‌ساز مؤثر باشد. با توجه به افزایش غلظت کراتین و کراتی‌نین ادراری، ارزیابیعوارض مصرف طولانی‌مدت این مکمل به‌ویژه بر عملکرد کلیه‌ها، الزامی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Creatinemonohydrate supplementation on anaerobic performance and urinary Creatine and Creatinine concentrations among male bodybuilders

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hozoori
  • SeyedRafee Arefhosseini
  • Seyyed Jalal Ghaemmaghami
  • Ramina Mirsasan
  • Majid Mohammadshahi

چکیده [English]

Background and purpose: Athletes try toimprove their performance by using different techniques. Using supplements is one of these methods. Creatine supplement is one of the most popular body building supplements and its usage has been increased dramatically in recent years. Unfortunately our knowledge of the effects of this supplement on body isn't enough. Therefore, this study was aimed at evaluating the effects of short-term use of Creatine supplement on urinary excretion of Creatine and Creatinine and anaerobic performance among bodybuilding athletes.
Materials and Methods: Sixteen male bodybuilders (23.8±3.4years old) were assigned in a double-blind clinical trial and were randomly divided into two groups, a Creatine treatment group or aplacebo group. Creatine and Creatinine concentrations inurine were determined for both groups before and after intervention and anaerobic performance was evaluated by the Wingateanaerobic test method.
Results: The results revealed an increase in of urinary Creatine and Creatinine concentration sin the Creatine recipient group. Also three measured indices of the Wingate test, including peak power, average power and fatigue index increased in the Creatine recipient group.
Conclusion: According to the increase in anaerobic performance indices among subjects, Creatine supplement can improve body builders performances. According to obtained increase in urinary Creatine and Creatinine concentrations, evaluation of probable side effects of long termuse of this supplement, especially on renal function is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creatine
  • urinary Creatinine
  • anaerobic performance
  • supplements