نویسندگان

تفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تفت، حسین صمدی

چکیده

زمینه و هدف: عوامل متعددی بر یادگیری مهارت های حرکتی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل، نحوه آرایش تمرین است که می تواند باعث ثبات و توسعه برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتریزه کردن حرکات شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف تمرین بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در یک تکلیف زنجیره ای انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی و جامعه پژوهش شامل دانشجویان پسر راست دست دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. بدین منظور، 80 آزمودنی داوطلب مرد (با دامنه سنی 23-19 سال) به طور تصادفی ساده در چهار گروه تمرینی قالبی، تصادفی و دو گروه ترکیبی (قالبی-تصادفی و تصادفی-قالبی) قرار گرفتند. آزمایش شامل اجرای تکالیف زنجیره ای با برنامه حرکتی تعمیم یافته متفاوت (تغییر ابعاد فضایی) و پارامتر زمان متغیر بود. آزمودنی ها پس از مرحله آشنایی با آزمون و انجام 108 کوشش طبق گروه تمرینی، در آزمون های یادداری و انتقال شرکت کردند. پس از مراحل مختلف آزمایش، میزان خطای زمان بندی نسبی (شاخص کارایی برنامه حرکتی تعمیم یافته) محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی) در سطح معناداری 05/0 و نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.
یافته ها: بین روش های مختلف تمرین در مرحله اکتساب اختلاف معناداری (00/0 ،P≤71/3F=) مشاهده شد و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که گروه تمرین قالبی با میانگین خطای 7±14/20، عملکرد بهتری در این مرحله نسبت به سایر گروه ها (تصادفی 4/9±84/31، قالبی-تصادفی 29/8±25/30، تصادفی-قالبی 10/7±33/27) داشته است. ولی در مراحل یادداری و انتقال، علیرغم برتری نسبی طرح های تمرین ترکیبی بر میزان خطای زمان بندی نسبی، تفاوت بین گروه های تمرینی معنادار نبود (05/0>P).
نتیجه گیری: تمرین قالبی موجب عملکرد بهتر در مرحله اکتساب می شود، اما روش های مختلف تمرینی (قالبی، تصادفی و ترکیبی) تاثیر یکسانی بر عملکرد افراد در مراحل یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته در یک تکلیف زنجیره ای دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Practice Schedules on the Acquisition, Retention and Transfer of Generalized Motor Program

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Keayvanlou
  • Mohammad Seyedahmadi
  • Zeynab Farrokh
  • Hossein Samadi
  • Mohsen koshan
  • Mehdi khalil arjmandi

چکیده [English]

Background and Purpose: Many factors affect the learning of motor skills، one of which is the arrangement pattern of exercises، which can affect the stability and development of a generalized practice schedules and parameterizing the movements. The current research was performed to monitor the effect of different practice schedules on learning and transfer of generalized motor program in a serial task.

Methods and Materials: This experimental study involved the population of male right-handed university students at Shahid Bahonar University of Kerman، Iran. Therefore، 80 participants (age range of 19-23 years old) were randomly allocated into four groups: blocked، random، blocked-random and random-blocked. The test included performance of serial tasks with different generalized motor schedules (spatial dimension variance) and variable timing parameter. The participants took part after pre-test phase and accomplishing 108 trial exercises according to practice group in retention and transfer tests. When different tests were performed، amount of relative timing errors (measure of consistency and proficiency of generalized motor program) were calculated. For data analysis، descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (repeated measures ANOVA and Tukey test) were used in SPSS 16 (p0.05).

Conclusion: The results showed that the blocked exercises caused a better performance at the acquisition level. However، different patterns caused a similar effect on the performance of participants at the levels of learning and transfer in a serial task.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contextual Interference; Generalized Motor Program (GMP); Relative Timing