نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی مراحل پیشرفت بلوغ جنسی برای ارزیابی سلامت نوجوانان از اهمّیّت زیادی برخورداراست. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میانگین سنّ شروعِ بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی (BMI ) در دانش‌آموزان پسر شهر سبزوار در شمال شرق ایران در سال 1390 انجام ‌شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی بر روی 252دانش‌آموز پسر مدارس راهنمایی و دبیرستان شهرستان سبزوار، در رده‌ی سنّی 18-11 سال که با روش نمونه‌گیریِ احتمالی و چندمرحله ای انتخاب‌شدند، انجام‌گرفت. جمع‌آوری داده‌ها ازطریق تکمیل پرسش‌نامه‌ی استاندارد تانر و سپس اندازه‌گیری قدّ و وزن و محاسبه‌ی BMI انجام‌گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS تحت ویندوز ویرایش 15 و با استفاده از آزمون‌های آماری مجذورکای، تی‌تست، آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی، آنالیز کواریانس، ضرایب همبستگی اسپیرمن و توافق کاپا و سطح معناداری برابر با 05/0 تجزیه و تحلیل‌شدند.
یافته‌ها: برای انجام پژوهش گروهی، از محققانی که برای بررسی وضعیت بلوغ در مدارس پسرانه، به‌منظور افزایش دقت در تعیین مراحل تانر، پیش از آغاز طرح آموزش دیده‌بودند، درنظرگرفته‌شدند. دانش آموزان پسر برای تعیین اندازه قدّ و وزن، اندازه‌ی آلت تناسلی، بیضه و نحوه‌ی رشد موهای زهار و زیر بغل و همچنین تغییرات صدا مورد بررسی‌قرارگرفتند. دراین مطالعه، میانگین مرحله‌ی نهایی رشد بیضه‌ها و اسکروتوم( مرحلهG5 )، رشد موهای پوبیس (مرحلهP5 ) به‌ترتیب 65/1 ±40/16و 19/1 ± 79/16 سال و میانگین BMI در مراحل P2 , G2 به‌ترتیب 1/4± 96/20 و 66/3 ± 49/19کیلوگرم / متر مربع تعیین‌گردید.
نتیجه‌گیری: با توجه به کاهش سنّ بلوغ و نیز ارتباط آن با BMI، سیستم بهداشتی درمانی باید بر روی برنامه‌های آموزشی و تشویق نوجوانان برای شروع تغییر شیوه‌ی زندگی تاکیدنماید. سنّ شروع بلوغ در پسران، مشابه بسیاری از مطالعات سایر کشورها می باشد، ولی برای تعیین وضعیت دقیق بلوغ در کودکان ایرانی، نیاز به مطالعات بیشتر در استان‌های مختلف، مناطق روستایی و شهری و نیز مطالعات طولی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Puberty Onset and Its Relationship with Body Mass Index in Boys from Sabzevar, Iran

نویسندگان [English]

  • Rahim Golmohammadi
  • Akbar Pejhan
  • Arash Akaberi
  • Ladan Najjar
  • Hamideh Yazdimoghaddam

چکیده [English]

Background and Purpose: Evaluation of puberty stages is important to assess adolescent health. This study has been done with the aim of determination of the average age of onset of puberty and its relationship with Body Mass Index (BMI) in male students of Sabzevar city in the North East of Iran in 1390.
Methods and Materials: This cross - sectional study was conducted on 252 male students of secondary schools and high schools of Sabzevar, Iran, with the age of 11-18 years who were selected by probability and multistage sampling. Data were collected through a Tanner standardized questionnaire; afterwards, measuring of height and weight and BMI calculation were performed. Data were analyzed in SPSS 15 using chi-square test, t-test, ANOVA and Bonfronie post hoc test, analysis of covariance, Spearman correlation coefficient and Kappa agreement coefficient; significance level was considered as 0.05.
Results: To conduct this study, we selected a group of researchers who were trained for the initiation of project for assessing puberty in male schools in order to increase the accuracy of determining the Tanner stages. Students were examined for their height and weight, size of penis and testicles, and the manner of pubic and axillary hair growth as well as also voice changes. Mean final growth stage of testicles and scrotum (G5 stage), pubic hair (P5 stage), were measured to be 16.40 ± 1.65 and 16.79 ± 1.19 years respectively, and their mean BMI at P2 and G2 were 20.96±4.1 and 19.49±3.66 kg /m2 respectively.
Conclusion: Regarding to the declining age of puberty and its relationship with BMI, health systems should focus on training programs and encouraging teenagers to begin changing their lifestyle. Age of puberty onset in male students is similar to many other countries but determining the precise status of puberty in Iranian children requires further studies in different provinces, rural and urban areas as well as longitudinal studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Puberty; Body Mass Index; Boys; Tanner Stages; Sabzevar