نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کارکنان شاغل در بیمارستان ها و مراکز درمانی همواره در معرض مواجهه با شرایط پر استرس کاری هستند که سلامت جسمی ،روانی واجتماعی آنان را تهدید نموده و منجر به کاهش بهره وری سازمانی وایجاد هزینه های گزافی برای افراد، سازمان ها و کلّ جامعه می گردد. از آن جا که هوش معنوی در بالا بردن ظرفیّت تحمّل و مقابله با فشارها ی گوناگون، نقش مهمی ایفا می نماید؛ هدف از این مطالعه تعیین رابطه هوش معنوی و فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان امام رضا(ع) مشهد بود.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1392برروی 246 نفر از کارکنان بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام شد. نمونه ها به صورت نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. دادهها به صورت پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ و پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس.نسخه16 و آزمون های آماری تی-تست،آنوا و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. میزان خطای قابل قبول مطالعه نیز 5 درصد در نظر گرفته شد.
یافتهها: میزان هوش معنوی در کارکنان بیمارستان متوسّط به بالا و میزان فرسودگی شغلی در حدّ متوسّط بود. همچنین بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی کارکنان شاغل در بیمارستان امام رضا (ع) ارتباط منفی و معناداری وجود داشت(001/0 P≤) و 239/0r=-).
نتیجه گیری: اتخاذ تدابیری جهت شناخت و بهبود مؤلّفه های هوش معنوی در افراد شاغل در سازمان ها از طریق اتخاذ یک سیستم آموزشی و فراهم نمودن زمینه های رشد هوش معنوی در کارکنان توسّط مدیران و سرپرستان سازمان توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the relationship between Spiritual Intelligence and job burnout in staff of Imam Reza hospital in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Masoud Taheri lari
  • MohammadReza Ghamari
  • Seyyed Saeed Tabatabaee
  • Mehdi Nekuie

چکیده [English]

Background: The hospitals and medical centers’ staff are always exposed to stressful working conditions that threat their physical, psychological and social health but also reduced organizational efficiency and lead to exorbitant costs for individuals, organizations and the entire society. The spiritual intelligence play an important role in enhancing capacity and various pressures, so the purpose of the present study was to determine the relationship between the spiritual intelligence and burnout in staff of Imam Reza hospital of Mashhad .
Methods and materials: This cross-sectional study conducted in 2013 on 246 employees of Imam Reza hospital in Mashhad who were enrolled in a simple random sampling design. Were applied to gather the related data, The King Standardized spiritual intelligence questionnaire as well as Maslash Standardized occupational burnout questionnaire. The collected data were analyzed through Spss16, t - test, Anova and Pearson correlation coefficient. The error rate of %5 was considered acceptable.
Results: Spiritual intelligence in staff was at moderate to high and job burnout was moderate. There was found a significant negative Correlation between the spiritual intelligence and occupational burnout in the staff of Imam Reza hospital (r = -0.239 & p-value = 0.001)
Conclusion: Systems’ managers can identify and improve the components of spiritual intelligence of their staff through various approaches such as improving the training systems as well as providing the contexts in which the spiritual intelligence of their staff can be developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • Occupational Burnout
  • Hospital