نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: عفونت میکروسپورودیایی تقریباً در همه میزبانان بی مهره و مهره دار، از جمله انسان رخ می دهد. هدف از این مطالعه مقایسه فراوانی میکروسپوریدیوزیس با روش مولکولی در نمونه های مختلف بیماران مبتلا به نقص ایمنی با افراد سالم بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه مورد-شاهدی، 258 نمونه مدفوع و لاواژ برونکوآلوئولار (BAL) از بیماران دارای نقص ایمنی (پیوند مغز استخوان، پیوند کلیه و دارای عوارض تنفسی) مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی و مسیح دانشوری طی سال‌های 1390-1389 جمع آوری گردید. پس از ثبت اطّلاعات بالینی، استخراج DNA بر روی همه نمونه ها صورت گرفت. به منظور شناسایی میکروسپوریدیاهای آلوده کننده انسان (انسفالیتوزون و انتروسایتوزون) با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه (multiplex-PCR) واکنش زنجیره ای پلیمراز بر روی همه نمونه ها صورت گرفت.
یافته ها: به طور کلّی شیوع عفونت میکروسپوریدیایی در بیماران دارای نقص ایمنی 3/4 درصد و در گروه شاهد 9/3 درصد بود. شیوع میکروسپوریدیوزیس در بیماران تحت پیوند مغز استخوان (5 ایزوله از 70 نمونه) 1/7 درصد، بیماران دارای عوارض تنفّسی (4 ایزوله از 150 نمونه) 7/2 درصد و بیماران تحت پیوند کلیه (2 ایزوله از 38 نمونه) 3/5 درصد بود. در گروه مورد اغلب موارد عفونت در مردان و در محدوده سنّی 60-40 سال رخ داده بود. در نمونه لاواژ برونکوآلوئولار به ترتیب 3 ایزوله انسفالیتوزون (2%) و 1 ایزوله انتروسایتوزون (7/0%) شناسایی شد. در بیماران سرطانی تحت عمل پیوند مغز استخوان 4 ایزوله انسفالیتوزون (7/5%)، 1 ایزوله انتروسایتوزون (4/1%) و در بیماران تحت عمل پیوند کلیه 2 ایزوله انتروسایتوزون (3/5%) شناسایی گردید. در گروه شاهد به ترتیب 4 ایزوله انتروسایتوزون (2/2 درصد) و 3 ایزوله انسفالیتوزون (7/1 درصد) شناسایی شد که اغلب موارد عفونت در مردان و در محدوده سنّی 45-30 سال بود.
نتیجه گیری: اغلب موارد میکروسپوریدیوزیس انسان با وجود عفونت با ویروس نقص ایمنی انسانی یا دیگر عوامل سرکوب کننده سیستم ایمنی، به ویژه در بیماران پیوندی ، ایجاد می شود. لذا، بررسی دقیق این بیماران از لحاظ وجود این عفونت قبل از عمل پیوند جهت جلوگیری از گسترش عفونت به سایر اعضای ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of microsporidiosis distribution in clinical samples of immunocompromised patients and healthy persons in Tehran (2010-2011)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tabtabee
  • Fatemeh Maleki
  • Zahra Abareh Dory Tafreshi
  • Narges Shahmohammadi
  • Majid Pirestani

چکیده [English]

Background and purpose:Microsporidia infections occurvirtually in all in vertebrate and vertebrate hosts,in cluding humans. The this study is aimed atcomparison of distribution of microsporidiosis in various samples of Iranian immunocompromised patients and healthy individuals by molecular methods.
Materials and Methods: Inthiscase - control study, 258stool, blood, bronchoalveolar lavage (BAL) and urine sampleswere obtained fromimmunocompromisedpatients (bone marrowtransplant, kidney transplant and respiratory complications) referred to Masih Daneshvari and Shariati Hospitalduring 2010-2011.
After recording clinical data, DNA extraction was performed on all samples. To identifyhuman related microsporidiosis (Encephalitozoon spp. And Enterocytozoon spp.), polymerase chain reactionwas performedusingspecific primers andmultiplex-PCR on allsamples.
Results: Overall, the prevalence of microsporidiosis in immunocompromised patients were 4.3 and 3.9 percent in cases and control group, respectively.Incidence of microsporidiosis in patients undergoing bone marrow transplantation (5 isolates from 70 samples) was 7.1%, in patients with respiratory complications (4 isolates from 150 samples) 2.7 percent and patients undergoing renal transplantation (2 isolates from 38 samples) 5.3 percent. In the case group, most cases of infection occurred among men at the age of40-60 years. In bronchoalveolar lavage samples 3 isolates of Encephalitozoon (2%) and one isolate of Entrocytozoon (0.7%), were identified, respectively. In cancer patients undergoing bone marrow transplantation 4 isolates of Encephalitozoon (5.7%), 1 isolate of Enterocytozoon (1.4%) and in patients with renal transplants 2 isolates of Enterocytozoon (5.3%)were detected. 4 isolates of Enterocytozoon (2.2%) and 3 isolates of Encephalitozoon (1.7%) were identified in the control group that most infections occurred among menat the age of30-45years.
Conclusion:The most cases of human microsporidiosis are associated with human immunodeficiency virus infection or other states of immunosuppression, particularly in organ transplant recipients; The obtained results confirm this claim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • microsporidiosis
  • prevalence
  • immunodeficiency
  • Patients
  • Iran