نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: به منظور ارتقای کیفیّت پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز، روش‌های پردازش متعدّدی به کار می‌روند. هدف این مطالعه مقایسه سه روش پردازش متداول هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و نیز سامانه خودکار سپکس بود.
مواد و روش‌ها: تعداد 90 نمونه خون بند ناف توسّط روش‌های هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و نیز سامانه خودکار سپکس پردازش شدند. سپس میزان شمارش سلول‌های هسته دار، CD34 مثبت و کلنی زایی آنها، اندازه گرفته شد. در پایان، نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند و مقدار p کم تر از 0.05 به عنوان معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میزان بازیافت سلول‌های هسته دار در استفاده از روش‌های هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و نیز سامانه خودکار سپکس، به ترتیب 76%، 71% و 80% بود (05/0p>). میزان بازیافت سلول‌های CD34 مثبت در استفاده از روش خودکارسپکس 91% و در دو روش دیگر 85% بود (05/0p>). همچنین تفاوت معنی داری بین سه روش از نظر میزان بازیافت کلنی زایی نیز دیده نشد (05/0p>).
نتیجه گیری: شمارش‌های سلول‌های هسته دار، CD34 مثبت و کلنی زایی نمونه های خون بند ناف پردازش شده با سه روش مختلف، تفاوت معنی داری باهم نداشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of three cord blood processing methods: hydroxyethyl starch, simple centrifugation and Sepax automated system

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mohammadzadeh vardin
 • Mahin Nikogoftar Zarif
 • Ahmad Ghare baghian
 • Naser Amiri zadeh
 • Mehryar Habibi Roodkenar
 • Mohsen Saghgha
 • Shahram Vaeli

چکیده [English]

Background: Different processing methods are being used to improve the quality of hematopoietic stem cell transplantation. Using hydroxyethyl starch, simple centrifugation and Sepax automation, this study was aimed to compare these three conventional methods.
Material and Methods: 90 cord blood samples were taken and processed by hydroxyethyl starch, simple centrifugation and Sepax automation methods. Then they were subjected to total nucleated cell (TNC) counting and CD34 positive counting as well as colony assay. Finally, all data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) and ps less than 0.05 were considered statistically significant.
Results: The TNC recoveries in hydroxyethyl starch, simple centrifugation and Sepax automation methods were 76%, 71% and 80%, respectively (p> 0.05). The CD34+ cell recoveries in the Sepax automation and in the other two methods were 91% and 85%, respectively (p> 0.05). Also, the colony assay recoveries were not significantly different among the three methods (p> 0.05).
Conclusion: No significant difference was seen in TNC number, CD34 positive counting and colony formation among the three different methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hematopoietic Stem Cells
 • Umbilical Cord Blood
 • Hydroxyethyl Starch Derivatives
 • Simple Centrifugation
 • Sepax Automated System