نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف سنجش کیفیت زندگی (در دو سطح ذهنی و عینی)، سلامت اجتماعی ورابطه‌ی آنها با یکدیگر در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار انجام‌شده‌‌است.
مواد و روش‌ها: جامعه‌ی آماری پژوهش، 4704 نفر می باشند که در 15 رشته‌ی تحصیلی در مقاطع کاردانی تا دکترا تحصیل ‌می‌کنند. دراین تحقیق. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 380 نفر تعیین‌شد و با استفاده از روش تصادفی طبقه‌بندی نامتناسب، افراد نمونه ازجامعه‌ی آماری انتخاب‌گردیدند و یافته‌های لازم توسط دو پرسش‌نامه‌ی استاندارد کیفیت زندگی که خلاصه‌شده‌ی پرسش‌نامه‌ی استاندارد کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی است و نیز پرسش‌نامه‌ی سلامت اجتماعی کییز که استاندارد است، جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با استفاده ازآمار توصیفی و آزمون‌های ضریب هبستگی پیرسون، اسپیرمن، یومن وایتنی، کراسکال والیس، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد اگرچه شاخص کیفیت زندگی، به نسبت سلامت اجتماعی از مطلوبیّت بهتری برخورداراست، اما سلامت اجتماعی و کیفیّت زندگی دانشجویان از وضعیت مطلوبی برخوردارنیست. سلامت اجتماعی در بعد شکوفایی، مشارکت و انطباق، کمی ازحد متوسط، بالاتر و پذیرش و انسجام ازحد متوسط، پایین‌تر و درحد ضعیف ارزیابی‌می‌شوند درمجموع، نتایج نشان‌داد بین مقطع، رشته‌ی تحصیلی، درآمد، جنسیّت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی آنان رابطه وجوددارد.
نتیجه‌گیری: یکی از عوامل اصلی ایجاد سلامت اجتماعی و کیفیّت زندگی، اعتماد می‌باشد. بنابراین برای افزایش سلامت اجتماعی در بین دانشجویان لازم‌است تا اعتماد آنان نسبت به سایر افراد جامعه و نهادهای اجتماعی افزایش یابد که یکی از راه‌های آن، ارائه‌ی اطلاعات شفاف ازطریق نهادهای مسؤول، ترجیح ضوابط بر روابط و توجه مسؤولان به خواسته‌ها و نیازهای دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Quality of Life and Its Relationship with Social Health in Students of Islamic Azad University of Sabzevar (2013)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Javad Hosseini
  • Nasrin Mircholi
  • Vida Kolahdooz

چکیده [English]

Background and Purpose: This study has been done with the aim of assessing the life quality (at subjective and objective levels), and social health and their relationship with each other in students of Islamic Azad University of Sabzevar, Iran.
Materials and Methods: The statistical population of the study included 4704 people which study in 15 majors from associate degrees to doctoral education. With the use of Morgan table, the sample size was calculated to be 380. By using a disproportionate stratified random sampling, statistical samples were selected from the statistical population, and the data were collected by two questionnaires of quality of life which are summary of two standard questionnaires for quality of life, the World Health Organization and Keynesian social health questionnaire; findings were analyzed with in SPSS with descriptive statistics and Pearson's correlation coefficient, Spearman, Mann Whitney U, and Kruskal Wallis.
Results: Although quality of life, in comparison to social health, has a better utility, students’ quality of life is not in a good condition. Their social health is assessed by dimensions of prosperity, participation and compliance (a little higher than average); reception and integration (lower than average and weak). Overall, there is no relationship between social health and quality of life in one hand, as well as grade, major, income, gender and academic achievement of students on the other hand.
Conclusion: One of the major causes of social health and quality of life is trust. Therefore, in order to increase social health among students, it is necessary to increase their trust of other members of society and social institutions by providing clear information through responsible institutions, preference of criteria to relations and the attention of authorities to their wishes and needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life; Social Health; Social Prosperity