نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های آندوکرینی است که در نتیجه‌ی اختلال در ترشح یا عملکرد انسولین ایجاد می شود. با توجه به خواص مفید کنجد و مصرف گسترده‌ی فرآورده‌های آن (مثل ارده) در استان خوزستان، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اثر ارده و روغن کنجد بر قند خون و پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی دیابتی انجام‌شد.
مواد و روش‌ها: 40 سر موش صحرایی ویستار نر در چهار گروه مساوی شامل کنترل سالم، کنترل دیابتی، دیابتی تیمارشده با روغن کنجد (g/kg 5/0) و دیابتی تیمارشده با ارده (g/kg 25/1) توزیع شدند و به مدت 6 هفته مورد مطالعه قرارگرفتند. درپایان، میزان قند خون ناشتا و سطح لیپیدهای سرم ارزیابی‌گردید. داده‌ها توسط نرم‌افزار 18SPSS مورد آنالیز آماری قرارگرفت. برای مقایسه‌ی میانگین‌ها در گروه‌های مورد مطالعه از آزمون ANOVA یک‌طرفه و آزمون t مستقل استفاده‌ شد. سطح معناداری 05/0> P در نظرگرفته‌شد.
یافته‌ها: مصرف ارده و روغن کنجد، باعث کاهش معناداری در میزان قند خون ناشتا و افزایش معناداری در میزان لیپوپروتئین با دانسیته‌ی بالا در مقایسه با گروه کنترل دیابتی گردید (05/0> P). روغن کنجد همچنین سبب کاهش معنادار سطح تری گلیسرید سرم در مقایسه با گروه کنترل دیابتی‌-شد (05/0> P).
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه، تاثیر مثبت ارده و روغن کنجد در کنترل قند خون و پروفایل لیپیدی را در مدل حیوانی دیابت نشان‌داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of sesame butter and sesame oil intake on serum glucose levels and lipid profiles on diabetic rats

نویسندگان [English]

  • Zahra Gorji
  • Majid Mohammadshahi
  • Mehdi Zareie
  • Fatemeh Heidari

چکیده [English]

Background and purpose: Diabetes is one of the most common endocrine metabolic disorders, resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both. According to the useful properties of sesame and extensive use of its products (like sesame butter) in Khuzestan province, the purpose of this study was to investigate the effects of sesame butter vs. sesame oil on serum glucose levels and lipid profiles on diabetic rats.
Methods: Forty male rats of Wistar Strain were randomly divided into 4 groups (10 rats per group) and were being treated for 6 weeks as follows: Group 1: non diabetic control rats; Group 2: diabetic control rats; Group 3: diabetic rats that were being treated with 1.25 g/kg sesame butter; and Group 4: diabetic rats that were being treated with 0.5 g/kg sesame oil. At the end of the experimental period, serum levels of glucose and lipid profiles were measured. The statistical analysis was carried out, using SPSS 18 software. One way analysis of variance (ANOVA) and Independent sample test were used to compare means between the treated and controlled groups. P< 0.05 was considered as significant.
Results: Utilization of sesame butter and sesame oil in diabetic rats's regime caused a significant decrease in glucose concentrations and also led to increase in high density lipoprotein-c levels compared to the diabetic control rats (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • diabetes; sesame; sesame butter
  • fasting blood sugar; glucose levels; lipid profiles