نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تناسب شخصیّت فرد با حرفه ای که در آن مشغول بهارایه خدمات است یکی از مسائل مهمی است که کم تر مورد توجّه قرار گرفته است؛ در حالی، که وجود آن بر موفّقیّت کاری و کیفیّت خدمات ارایه شده تأثیر به سزایی دارد. این مطالعه با هدف بررسی تناسب شخصیّت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رشته پرستاری در سال 1392 انجام شده است.
مواد و روش‌ها: 62 پرستار شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند؛ در این مطالعه توصیفی مقطعی شرکت کردند. ابزار این مطالعه پرسشنامه استاندارد هالند بود. با کمک آن تناسب شخصیّت هر فرد با حرفه پرستاری در سه سطح کامل، نسبی و نامتناسب تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: 46% پرستاران شرکت کننده در مطالعه حاضر، شخصیّتی نامتناسب با رشته پرستاری داشتند. 4/33% از آنان شخصتی نسبتاً متناسب و فقط 6/20% از پرستاران شخصیّتی کاملاً متناسب با حرفه پرستاری داشتند. تناسب شخصیّت با حرفه پرستاری بر حسب اطّلاعات دموگرافیک تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد درصد زیادی از پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار شخصیّت نامتناسبی با حرفه پرستاری دارند و این نتیجه لزوم توجّه برنامه ریزان حوزه سلامت به این مهم و اصلاح سیستم گزینش دانشجویان متناسب‌تر با این حرفه را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Personality Compatibility of Sabzevar University of Medical Sciences Nurses with Nursing Profession

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Solmaz Mousavi
  • MohammadHasan Rakhshani
  • Fariba Borhani
  • Abbas Abbaszadeh
  • Mahadeseh Mohsenpour

چکیده [English]

Background: Personality compatibility of individuals with profession that provides services to others is one of important issues that have received less attention while there is a great impact on the quality of services provided and to professional success. This study aimed to assessment of personality compatibility of nurses with nursing profession in Sabzevar University of Medical Sciences in 2013.
Materials and Methods: 62 nurses were worked in Sabzevar University of Medical Sciences in 2013 were selected by simple random sampling participated in this cross-sectional study. This survey Instrument was standardized questionnaire of Holland personality-job compatibility that by means of it compatibility of nurses’ personality with the nursing profession is determined at three levels: non-compatible, relatively compatible and absolutely compatible. Data was analyzed by SPSS.
Results: 46% of nurses participating in this study had non-compatible personality and 33/4% of them had relatively compatible personality and only 20/6% had absolutely compatible personality whit nursing profession. Compatibility of personality whit nursing profession according to demographic characteristics had no meaningful differences.
Conclusion: this study showed large percentage of nurses working in Sabzevar University of Medical Sciences had non-compatible personality whit nursing profession, and this results shows attention to this important issue by health managers and correction of selection of more compatible nursing student are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • Profession
  • Compatibility
  • nursing