نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بیماری رینیت آلرژیک به عنوان یک بیماری سیستم تنفسی مطرح می باشد که سبب بروز یک پاسخ مزمن التهابی در لوله های تنفسی می گردد، این پاسخ با وساطت ایمونوگلوبین E در ناحیه‌ی موکوسی لوله‌های هوایی صورت‌می پذیرد. ازطرفی، اینترلوکین 18 به‌عنوان یک عامل القاکننده‌ی بیان ایمونوگلوبین E شناخته‌می‌شود که همچون یک فاکتور موثر در افزایش بروز این بیماری عمل‌می‌نماید. بنابراین، هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم -607A/C در پروموتر ژن اینترلوکین 18با میزان IgE سرم می باشد.
مواد و روش‌ها: دراین بررسی توصیفی ـ تحلیلی که بر روی جمعیت استان چهارمحال و بختیاری در سال 1392 انجام‌گرفته، سطح کلی IgE در سرم 133 بیمار رینیت آلرژیک و 62 فرد سالم به‌وسیله‌ی روش الایزا، اندازه‌گیری و ارتباط آن در افراد بیمار و سالم با پلی مورفیسم -607A/C ژن اینترلوکین بررسی‌شد. آنالیزهای آماری به‌وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS 19 و آزمون T و ANOVA انجام‌گرفت.
یافته‌ها: سطح کلی IgE سرم در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک در مقایسه با افراد سالم به‌صورت معناداری افزایش نشان‌داد ((P=0.017. علاوه براین میزان کلی IgE سرم در افراد بیمار دارای ژنوتیپ AC در پلی مورفیسم -607 نسبت به افراد عادی دارای افزایش بیان معناداری می‌باشد (P=0.045).
نتیجه‌گیری: ژنوتیپ ACدرپلی مورفیسم 607A/C - ژن IL-18با افزایش سطح IgE موجود در سرم مرتبط می‌باشد که این می‌تواند مؤیِّد تاثیر این در بروز بیماری رینیت آلرژیک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Association between Interleukin-18 -607A/C gene polymorphism and the concentration of serum IgE as a risk factor for allergic rhinitis

نویسندگان [English]

 • Shahin Ramazi
 • Majid Motovalli Bashi
 • Abolfazl Rad
 • Hamidreza Khezraee
 • Morteza Hashemzadeh Chaleshtari

چکیده [English]

Background: Allergic rhinitis is a chronic inflammatory disease of the upper airways, this inflammatory response in the nasal mucosa includes an immediate IgE-mediated response. IL-18, a member of the IL-1 family, is known for influencing the balance of IgE level. In present study this problem is investigated that whether immunoglobulin (Ig) E levels in serum are associated with -607A/C SNPs of IL18 promoter.
Materials and Methods: Genotyping for -607A/C SNPs of IL18 promoter was performed using 133 patients with AR and 62 healthy control volunteers from Chaharmahal va Bakhtiari province then serum levels of total IgE were determined by ELISA method. Statistical analysis were carried out using T test and ANOVA test by SPSS version 19.
Results: level of total IgE in Serum were significantly greater in allergic rhinitis patients than controls (P=0.017). In addition, the total serum IgE level of the individuals with heterozygous genotype of IL18 (-607AC) were significantly higher regarding other investigated polymorphisms (P=0.045).
Conclusion: According to the results of this study, it seems that the IL18 gene polymorphism -607A/C is associated with IgE levels and susceptibility of allergic rhinitis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Allergic rhinitis
 • (interleukin
 • 18) IL
 • 18
 • Polymorphism
 • IgE