نویسندگان

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: مواجهه‌ی فردی با ترکیبات آلی فرار، می‌تواند اثرات سوئی بر سلامت در محدوده‌ی اثرات غیر سرطان‌زا تا سرطان‌زا ایجادکند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی کمّی ریسک مواجهه‌ی شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت می‌باشد.
مواد و روش‌ها: دراین مطالعه مقطعی با استفاده از متد استاندارد2549و1501NIOSH نمونه‌برداری وآنالیز هیدرو کربن‌ها، در صنایع شیمیایی وابسته به نفت انجام‌شد و پس از شناسایی هیدروکربن ها، ارزیابی کمّی ریسک با استفاده از روش سازمان حفاظت محیط زیست امریکا(EPA) صورت‌گرفت. برای هیدروکربن‌های غیر سرطان‌زا نسبت خطر(HQ) و برای هیدروکربن های سرطان‌زا شاخص ریسک سرطان طول عمر (LCR)محاسبه‌شد. آنالیز آماری با استفاده از نسخه 16 نرم‌افزار SPSS انجام‌شد.
یافته‌ها: ریسک سرطان‌زایی طول عمر(LCR) بنزن در 13 مجتمع مورد بررسی، قطعی و در 8 مجتمع ریسک بنزن، احتمالی بود و در تمام مجتمع-های مورد مطالعه، ریسک بنزن بیشتر ازحد توصیه‌شده‌ی سازمان جهانی بهداشتWHO بود. ریسک سرطان‌زایی طول عمر(LCR ) تری کلرواتیلن در یک مجتمع و اتیل بنزن در 2 مجتمع قطعی بود. نسبت خطر زایلن، کلروبنزن، متیل اتیل کتون وان هگزان در چند مجتمع، بیشتر ازحد توصیه‌شده توسط)WHOمقداررفرنس1) بود. بین ریسک هیدروکربن‌های سرطان‌زا با سنّ و سابقه‌ی کاری، به‌ترتیب ارتباط معناداری با ضریب همبستگی 336/0 و 409/0 مشاهده ‌شد. (001/0>P)
نتیجه‌گیری: روش ارزیابی ریسک پیشنهادی یک روش جامع بوده و از نتایج آن می‌توان جهت انجام اقدامات اصلاحی وکنترلی و اولویت‌بندی منابع برای کاهش سطح ریسک استفاده‌کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantitative risk assessment of occupational exposure to Volatile Organic Compounds in the oil-dependent chemical industry

نویسندگان [English]

  • Samira Rahimnejad
  • Abdorrahman Bahrami
  • Mohammadjavad Asari
  • Alireza Soltaniyeh
  • Razagh Rahimpoor
  • Seyyed Amirreza Negahban
  • Farshid Ghorbani shahna

چکیده [English]

Abstract
Background and Purpose: Personal exposure to volatile organic compounds can cause variety of adverse health effects, containing a large range from non-cancer effects up to cancer. The purpose of this study was quantitative risk assessment of occupational exposure to Volatile Organic Compounds in the oil-dependent chemical industry.
Materials and Methods: In this cross sectional study NIOSH 1501& 2549 methods were applied for sampling and analyzing the amount of hydrocarbons in the oil-dependents of chemical and after detecting hydrocarbons, the quantitative risk assessment was calculated by United States Environmental Protection Agency method. Also the Hazard Quotient parameter for non-cancer VOCs and Life time Cancer Risk for cancer VOCs were calculated. The collected data were analyzed by SPSS16 software.
Results: The Life time Cancer Risk (LCR) of benzene for 13complexes were Definite and for 8 complexes, in all complexes that have been studied, the LCR of benzene were more than threshold limit recommended by WHO. The Lifetime Cancer risk of trichloroethylene in one complex and ethyl benzene in two complexes were Definite. The Hazard Quotient of xylene, chlorobenzene, methyl ethyl ketone and N-hexane in several complexes were more than values recommended by WHO. There are significant relationships between carcinogenic hydrocarbons risk and parameters like age and work history, with the correlation coefficient of 0.336 and 0.409 respectively (P< 0.001).
Conclusion: This method ofrisk assessment is comprehensive and achieved results can be used for correcting and controlling prioritization of resources in case of reducing the level of risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk assessment; Volatile Organic Compounds; Occupational exposure; chemical industry&oil