نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: انواع فعالیت‌های ورزشی می‌توانند موجب بروز پاسخ‌های مختلف سیستم ایمنی بدن انسان شوند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه‌ی اثرات حادّ سه نوع فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت سرمی اینترلوکین 17 و شمار لنفوسیت‌ها، مونوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها در مردان فعال بود.
مواد و روش‌ها: بیست مرد جوان سالم و فعال (میانگین سنّی 66/2±69/21 سال، شاخص توده‌ی بدنی 89/1±92/21، درصد چربی 05/3±49/14)، داوطلبانه به‌عنوان نمونه‌ی آماری این پژوهش انتخاب و به‌صورت تصادفی به سه گروه فعالیت استقامتی (7 نفر)، فعالیت مقاومتی (6 نفر)، فعالیت موازی (7 نفر) تقسیم‌شدند. آزمودنی‌های هر سه گروه، فعالیت‌های اختصاصی خود را در مدت 45 دقیقه اجراکردند. قبل، بلافاصله و یک ساعت پس از فعالیت، غلظت سرمی IL-17 با روش الایزا اندازه‌گیری و تعداد برخی اجزای لوکوسیتی شمارش‌شد. به‌منظور بررسی تغییرات از آزمون‌های تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های تکراری، آنالیز واریانس یک‌طرفه و تعقیبی Tukey و آزمون تی زوجی استفاده‌گردید. سطح معنا‌داری 05/0=α درنظرگرفته‌شد.
یافته‌ها: پاسخ اینترلوکین 17 بلافاصله پس از فعالیت و نیز یک ساعت پس از فعالیت بین سه نوع فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی تفاوت معنا‌داری داشت (05/0>P). همچنین، شمار لنفوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها یک ساعت پس از فعالیت و شمار مونوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها یک ساعت پس از فعالیت نسبت به مقادیر پایه، بین سه نوع فعالیت ورزشی تفاوت معنا‌داری داشت (05/0>P).
نتیجه‌گیری: نوع فعالیت ورزشی عامل موثری در پاسخ‌های IL-17، نوتروفیل‌ها، لنفوسیت‌ها و مونوسیت‌ها می‌باشد. با توجه به الگوی تغییرات IL-17، به‌نظرمی‌رسد فعالیت موازی سبب تعدیل اثرات فعالیت‌های استقامتی و مقاومتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of endurance, resistance, and concurrent exercises on serum interleukin-17 concentrations in active men

نویسندگان [English]

  • Hamid Aghaalinejad
  • Reza Gharakhanloo
  • Mostafa Baranchi

چکیده [English]

Background and purpose: Every type of exercises could lead to different immune responses in human body. The purpose of this study was to compare the acute effects of endurance exercises (EE), resistance exercises (RE) and concurrent exercises (CE) on serum interleukin-17 (IL-17) concentrations and number of lymphocytes, monocytes, and neutrophils in active men.
Materials and Methods: Twenty healthy young and active men (Age: 21.69±2.66; BMI: 21.92±1.89; Fat%: 14.49±3.05) voluntarily participated in this study and randomly were assigned into three groups: EE (n=7), RE (n=6) and CE (n=7). Subjects performed special exercise protocol for each group consisted of 45 minute. IL-17 serum concentrations were measured by ELISA method and so numbers of some classes of leukocytes were computed (Pre, immediate and 1 hour post-exercises). Data were analyzed using Repeated-Measures analysis of variance, One-Way ANOVA and Tukey post-hoc and Paird T-test at the significance level of α=0.05
Results: Changes in the serum levels of interleukin-17 was significantly different between groups immediately after exercise and 1 h post-exercise. Also, lymphocytes and neutrophils numbers 1 h post-exercise and monocytes and neutrophils numbers, 1 h post-exercise compared to basal levels were significantly different between three exercise groups, respectively (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interleukin
  • 17
  • Endurance exercise
  • Resistance exercise
  • Concurrent Exercise
  • Active Men