نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: گسترش بیمه تکمیلی درمان و افزایش سطح پوشش بیمه‌ای منجر به افزایش سطح سلامت جامعه و کمک به ارایه خدمات بیشتر می شود. هدف این مطالعه برآورد کشش قیمتی تقاضا برای بیمه تکمیلی سلامت و بررسی عوامل مؤثّر بر این تقاضا در بین اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 می باشد.
مواد و روش ها : پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و مقطعی است که در سال 1390در بین کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت پذیرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقّق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماریاس.پی.اس.اس. نسخه20 همچنین آزمون های آمار توصیفی و استنباطی از قبیل میانگین‌ و تحلیل رگرسیون لجستیک استفاده شد.
یافته ها: کشش قیمتی تقاضا برای بیمه‌های تکمیلی سلامت 53/0برآورد گردید. همچنین نتایج نشان داد که متغیّرهای هزینه‌خدمات درمانی خانوار، سطح تحصیلات و سطح سلامت افراد با تقاضا برای بیمه تکمیلی سلامت رابطه آماری معنی داری دارد(05/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Price Elasticity and Effective Factors on Demand for Supplementary Insurance: Case Study Board’s Members and Staff of Health School; Tehran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mohsen Barooni
  • Parisa Mahdizadeh
  • Bagher Pahlevanzadeh
  • Noroddin Dopeikar
  • Sattar Rezaee
  • AliAkbar Sari

چکیده [English]

Background: The development supplementary insurance and the increasing of insurance coverage results to increase the level of health of society and helps to provide more services. The aim of this study was estimate price elasticity demand for supplementary insurance and effective factors on its use or non-use, among board’s members and staffs of health faculty of Tehran University of medical sciences in 2011.
Methods: This was a descriptive analytic cross-sectional study. The data collection tool was a questionnaire. For data analysis from SPSS 20 version was used. Also, descriptive and inferential statistics such as average test and logistic regression were used.
Result: Price elasticity of demand for supplementary insurance was 0.53. Also, the results showed the cost of health care, education level and health status is a significant correlation with demand for supplementary health insurance.
Conclusion: Increasing quality of services and expanding package of suggested services such as dental services can be results to increase of demand for health insurances even if the premium is risen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price Elasticity
  • Supplementary insurance
  • demand