نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: دیابت، یکی‌از بیماری‌های شایع‌در ایران وجهان می‌باشد که مزمن، پیش‌رونده‌و پرهزینه بوده وعوارض متعددی ایجاد می‌کند. افسردگی، یکی از مهم‌ترین مشکلات این افراد است. پرستاران می‌توانند با ارائه‌ی آموزش‌هایی درخصوص مدیریت استرس در ارتقای کیفیت زندگی این افراد نقش داشته‌باشند. این مطالعه، با هدف بررسی تاثیرآموزش مدیریت استرس بر شدت افسردگی درافراد مبتلا به دیابت نوع دو انجام ‌گردید.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش‌کارآزمایی بالینی، 96 نفر از افراد مبتلا به دیابت نوع2 در مرکز دیابت کرمان در سال1391 به‌روش در دسترس انتخاب و ‌پس‌ازکسب‌رضایت افراد، پرسش‌نامه‌ی DASS21 سوالی‌را تکمیل‌نمودند. سپس افراد افسرده، با تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم ‌وآموزش مدیریت استرس در گروه آزمون اجرا‌شد. ابزارگردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی (بک = DASS) بود. داده‌ها با کمک آزمون‌های کوواریانس، واریانس و اندازه ‌یری‌های تکرارشونده و نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 18 باسطح معنا‌داری (0.05P< )، تجزیه و تحلیل‌شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار افسردگی قبل از اجرای مداخله در گروه کنترل و آزمون به‌ترتیب (94/13)± 37/33 و(58/13)±77/32 و بعد از اجرای مداخله به‌ترتیب (91/13) ±34/31 و (42/10) ±77/20 بود که نسبت به قبل از مداخله کاهش یافته است. 52.1 درصد افراد گروه آزمون، بعد از آموزش مدیریت استرس دارای شدت افسردگی کم بودند و اختلاف معنا‌داری بین شدت افسردگی قبل و بعد از اجرای آموزش مدیریت استرس وجودداشت (0001/0> p-value).
نتیجه‌گیری: آموزش مدیریت استرس در شدت افسردگی تاثیر داشته و باعث کاهش آن شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of stress management training on depression in patients with type II diabetes

نویسندگان [English]

  • ،شاثقثا »شسانشقه
  • ءشسخخئثا ّخمشیرشدیه
  • آشتشق ُشیثلاه
  • Azar Asadabadi

چکیده [English]

Background and purpose: Diabetes is a common disease in Iran and around the world which is associated with veriety of costly complications Depression is one of the most important problems diabetics deals with. Nurses can have a significant role in stress management training in order to improve the life quality of these patients. This study was aimed at evaluating the effectiveness of training patients with Type II diabetes in stress management, on depression.
Materials and Methods: In this Clinical trial research 96 patients with type II diabetes were selected from patients who had refered to the Diabetes Center of Kerman in 2013, and were asked to complete the DASS21 questionnaires, considering common consent. Patients, who had depression, were randomly divided into two groups: experimental and control groups and stress management training was done. Data were collected using questionnaires (Beck = DASS), respectively. Test data covariance, repeated measures ANOVA and SPSS software version 18 were used for analysis at Significant level of p< 0.05.
Results: Mean and standard deviation of depression before intervention in control group and test group, were respectively33.37± ( 13.94) and 32.77± (13.58), and after the intervention, obtained magnitudes for mentioned parameters were respectively 31.34± (13.91) and 20.77± (10.42). Comparing to pre-intervention period, standard deviation of depression has decreased and 51.2% of the experimental group's patients were found less depressed after being trained with the stress management tour. significant different between severity of depression before and after implementation of stress management training were resulted.(p-value= 0/0001).
Conclusions: Stress management training has played an effective role in reducing depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diabetes mellitus Type II
  • Stress management
  • training
  • depression