نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: گیاه مشگک از گیاهان دارویی معطر و بومی ایران است که در طبّ سنتی برای کنترل عفونت، کاهش اضطراب و کاهش درد مورد استفاده قرار می گیرد. از‌ آنجا که اثرات ضدّ درد این گیاه به صورت تجربی مورد مطالعه قرار نگرفته است، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضدّدردی گیاه مشگک می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی از48 سر موش نر نژاد ویستار استفاده شد. موش‌ها به‌طور تصادفی به 6 گروه (8n=)شامل: کنترل، مرفین(کنترل مثبت) و گروه‌های دریافت‌کنندهاسانس گیاه مشگک (06/0، 125/0، 25/0و 5/0 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن ) تقسیم شدند. آزمون صفحه داغ برای ارزیابی اثرات ضدّدرد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس مورد تحلیل قرار گرفت .جّهت مقایسه گروه‌های مورد آزمایش از آزمونآنوا و متعاقب آن از آزمون توکی استفاده گردید. سطح معنی‌داری 05/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Ducrosiaanethifolia (Dc.) Boissessential Oil on Hot Plate Model of Pain in Adult Male Rats

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abbasnejad
  • Mohammad Sofiabadi
  • Ali Mostovfi
  • Raziyeh Kooshki
  • Mohsen Yayapour

چکیده [English]

Background and Purpose: Ducrosiaanethifolia is an aromatic medicinal plant native to Iran, and has been used in traditional medicine for controlling infection, reducing anxiety and pain. Since analgesic effect of this plant has not been studied experimentally, the aim of the present research is investigating the analgesic effect of Dc. essential oil.
Materials and Methods: In this experimental study, 48 adult Wistar male rats were examined. Rats were divided randomly into 6 groups (n= 8) including: control group, morphine group and Dc. essential oil group (0.06, 0.125, 0.25 and 0.5 ml/kg, IP). Antinociceptive effects of drugs were assessed using hot plate apparatus. The results were analyzed using SPSS using one-way analysis of variance (ANOVA) followed by post hoc Tukey. Differences were considered significant at p< 0.05.
Results: The Dc. essential oil (0.5 ml/kg) significantly decreased sensitivity to painin comparison with control group. Latency to onset of pain significantly increasedby the Dc. essential oil (0.125 ml/kg) 60 and 120 minutes after injection compared with control group. Also, the Dc. essential oil (0.25ml/kg) reduced pain 120 minutes after injection in comparison with control group.
Conclusion: Based on the findings of present study, the Dc. essential oil has analgesic properties and this plant can lead to decreased sensitivity to pain at some doses in the hot plate model of pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ducrosiaanethifolia (Dc.) Boiss; Pain; Hot Plate Test; Adult Male Rat