نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کنترل میزان پرفشاری خون ازطریق رفتارهای خودمراقبتی، موجب کاهش مرگ‌ و میر و ناتوانی ناشی از بیماری‌های قلبی می‌شود. خودکارآمدی، تعیین‌کننده‌ی بسیار قوی برای تغییر و یا ایجاد رفتارهای خودمراقبتی می‌باشد. این مطالعه، به بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون با رفتارهای خودمراقبتی شهر قم در سال1392 پرداخته ‌است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی-تحلیلی درمیان 130 نفر از سالمندان مبتلا به پرفشاری خون شهر قم که به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب‌شده‌، انجام‌گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل دستگاه فشارسنج عقربه‌ای و پرسش‌نامه بود. داده‌ها از طریق آزمون‌های ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس با نرم‌افزارSPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند.
یافته‌ها: میانگین نمره‌ی خودکارآمدی درکل آزمودنی‌ها2/16±40 درصدکل نمره‌ی خودکارآمدی بوده‌است. میانگین خودکارآمدی در مردان، به-طور معناداری بیشتر از زنان بود(03/0 P=) و بین خودکارآمدی با شغل، میزان تحصیلات و وضعیت تاهل رابطه‌ی معناداری یافته‌نشده‌است(05/0 P>). خودکارآمدی سالمندان با عملکرد خودمراقبتی (003/0 P= )، فشارخون سیستولی(0001/0 P= ) ودیاستولی (004/0P= ) آنان ارتباط معناداری‌داشت.
نتیجه‌گیری: سالمندان مبتلا به پرفشاری خون، از خودکارآمدی ضعیفی در ارتباط با رفتارهای خودمراقبتی برخورداربوده و باتوجه به‌این‌که بین خودکارآمدی و رفتار، ارتباط معناداری وجوددارد، لذا جهت تغییر و یا اتخاذ رفتار، توجه به مقوله‌ی خودکارآمدی قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Self-efficacy of self-care behaviors of elderly patients with hypertension

نویسندگان [English]

  • Nasrin Rozbahani
  • Mahboobeh Khorsandi
  • Zohreh Fekrizadeh

چکیده [English]

Background: Controlling hypertension by self-care behaviors cause to reduce mortality and disability from heart disease. Self-efficacy is a strong determinant for changing or creating self-care behaviors. The aim of this study was to determine self- efficacy of self-care behaviors of elderly patients with hypertension in the Qom city in 2013.
Materials and Methods: This descriptive - analytical study was performed on 130 cases of hypertensive patients in Qom city that were selected in Snowball sampling. The data collection was a Blood pressure device questionnaire including demographic information, Self-efficacy and Performance. Data were analyzed by SPSS-18.
Results: average self-efficacy score was 40%. Self-efficacy was significantly higher in men than women (P=0/03) and between self-efficacy and marital status, job and education level had no significant relation. Self-efficacy Elderly with Self-care performance (P=0/003), average systolic pressure (P=0/0001) and diastolic (P= 0/004) had a significant relationship.
Conclusion: Elderly patients with hypertension were poor level of perceived self-efficacy related to self-care behaviors and considering that there is a significant relationship between self-efficacy and behavior, therefore, to change or adoption behavior attention to self-efficacy is remarkable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypertension
  • self
  • EFFICACY
  • Health Promotion
  • elderly