نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بیماری‌های مزمن، ازقبیل سرطان و دیابت سالیانه موجب مرگ میلیون‌ها نفر می‌شوند. درصد بالایی ازاین بیماران همزمان دچار مشکلات روان‌شناختی نیز هستند و همچنین حالات روحی و روانی این بیماران در بهبود و تسریع درمان تأثیر بسزایی دارد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی حمایت اجتماعی و مکانیزم‌های دفاعی در افراد دیابتی و غیر دیابتی صورت‌گرفت.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع علّی- مقایسه‌ای بود که درآن،80 نفر بیمار مبتلا به دیابت به‌شیوه‌ی نمونه‌گیری دردسترس از بین بیماران مراجعه‌کننده به مرکز آموزش دیابت سینای شهر تبریز با 80 نفر از افراد غیر دیابتی که ازنظر متغیرهای جمعیت‌شناختی با گروه مورد همسان‌بودند، مقایسه‌شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسش‌نامه‌های حمایت اجتماعی دوک، مکانیزم‌های دفاعی (DSQ-40) و فرم مشخصات جمعیت‌شناختی استفاده‌شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون مانوا توسط نرم‌افزار SPSS.19 در سطح معناداری 05/0> P مورد تجزیه تحلیل قرارگرفتند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان‌داد که بین افراد دیابتی و غیر دیابتی در متغیر حمایت اجتماعی و انواع سبک‌های دفاعی تفاوت معناداری وجود دارد(01/0> P).
نتیجه‌گیری: براساس نتایج این تحقیق، برنامه‌ریزی به‌منظور مداخلات درمانی و مراقبتی کامل‌تر و دقیق‌تر برای مهار بهتر بیماری و عوارض ناشی از آن و در نتیجه ارتقای سلامت افراد متبلا به دیابت پیشنهادمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of social support and defense mechanisms of diabetics and non-diabetics

نویسندگان [English]

  • Davood Akbarzadeh
  • Zeynab Emamipoor
  • Hasan Emamipoor
  • Ali Mohammadzadeh

چکیده [English]

Background and purpose: Every year chronic diseases such as cancers and diabetes cause psychological problems for patients and in most cases lead to their Having healthy mental condition is one of the most effective factors of improving condition of these patients. So, this study was aimed at comparison of social support and defense mechanisms of diabetics and non-diabetics
Materials and methods: A causal-comparative and descriptive method was applied in this study. 80 diabetic among those patients who had referred to Sina Diabetes center of Tabriz were chosen by an available sampling method and were compared with 80 non-diabetics who were matched with the cases considering demographic variables. data were gathered by Doc Social Support Questionnaire, defense mechanism's Styles Questionnaire and demographic characteristics. and also were analyzed by applying descriptive statistics and MANOVA method and using SPSS.19 software.
Results: Results showed that there were differences between diabetics and non-diabetics in social support and defense mechanisms (P>0.01).
Conclusion: According to achieved results planning for treating interventions and more accurate and perfect care in order to manage diabetes and its complications, in a better way, to promote diabetic patients quality of life is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Support
  • defense mechanisms
  • diabetic patients