نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس، درکاهش تنیدگی بیماران مبتلا به سرطان، تأثیر مثبتی دارد، اما این مداخله تاکنون در بیماران مبتلا به سرطان پروستات انجام‌نشده‌است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیرآموزش ایمن‌سازی دربرابر استرس برافسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات است.
مواد و روش‌ها: جامعه‌ی آماری این پژوهش، مردان مبتلا به سرطان پروستات تحت درمان در درمانگاه‌های شهرکرمانشاه بوده‌است که در بهمن ماه 92، تعداد 30 نفر از آن‌ها به‌طورتصادفی، در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرارگرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه‌ی R-SCL-90 می‌باشد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 نتایج استخراج‌شد.
یافته‌ها: نتایج نشان‌داد که آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس، تاثیر معناداری برکاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان پروستات نسبت به گروه کنترل داشته‌ است (72/11F= و 002/0p= برای افسردگی با میانگین افسردگی و 87/21F= و 001/0p< برای اضطراب. همچنین میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون افسردگی در گروه کنترل، به‌ترتیب 73/27 و 40/27 و در گروه آزمایش به‌ترتیب 53/28 و 40/24 می باشد. میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون اضطراب در گروه کنترل به‌ترتیب 60/18 و 18 و در گروه آزمایش به‌ترتیب 80/18 و 13/16 می باشد).
نتیجه‌گیری: آموزش ایمن‌سازی دربرابر استرس، موجب کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان پروستات می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Stress Inoculation Training (SIT) on Depression and Anxiety in Patients with prostate Cancer

نویسندگان [English]

  • Korosh Bani Hashem
  • Fatemeh Golestan Jahromi
  • Nikzad Ghanbari
  • Mansour Moazen

چکیده [English]

Background and purpose: Stress Inoculation Training has positive effect onreducing tension in patients with cancer, but this intervention hasn’t done in patients with prostate cancer yet, so the purpose of present study is to investigate the effect of stress inoculation training on depression and anxiety in patient with prostate Cancer.
Materials and Methods: The statistical society of this study included men with prostate cancer who had refered to the Cancer Therapy Centers of Kermanshah in Feb 2014. 30 participants were randomly selected and divided in two groups (15 per group) of control and experiment. The applied instrument in this research was SCL-90-R scale. In order to perform data analysis, MANCOVA was used and results were extracted from SPSS software version 20.
Results: Results indicated that stress inoculation training have had a significant effect on reducing anxiety and depression in patients with prostate cancer of experiment group compared with control group (F=11/72 and P=0/002 for depression and F=21/87 and P

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • depression
  • Prostate
  • cancer
  • stress