نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ازآنجا که براساس بررسی های انجام شده، زنان باردار اضطراب را مسأله‌ای طبیعی تلقی می‌کنند که خودبه خود بهبود می‌یابد و از عوارض نامطلوب آن بر روی جنین و نوزادشان و پیامد بارداری آگاه نیستند و با توجه به این‌که در مراقبتهای معمول دوران بارداری، در این زمینه اطلاعاتی دریافت نمی‌کنند، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی درخصوص اضطراب زنان باردار نخست‌زا انجام‌شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی(مداخله‌ای) می باشد که با گروه مقایسه‌ی تصادفی‌شده به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون بر روی 88 زن باردار نخست‌زای واجد شرایط (44 نفر در هر گروه) که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام‌شد. اطلاعات براساس یک پرسش‌نامه-ی محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرارگرفت، جمع‌آوری‌شد. آموزش به صورت سه جلسه یک ساعته متناسب با سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی و با روش سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ و با استفاده از پاورپوینت وکتابچه‌های آموزشی انجام‌شد. ارزشیابی شامل برگزاری پس‌آزمون در دو نوبت4و 8 هفته بعد از آخرین جلسه آموزشی بود. اطلاعات جمع‌آوری‌شده وارد نرم‌افزار SPSS 20 شده و با آزمون‌های آماری مجذور کای، T مستقل و آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری در سطح معناداری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در این پژوهش میانگین نمره آگاهی، حساسیّت درک‌شده، شدت درک‌شده، منافع و موانع درک‌شده ، راهنمای عمل، خودکارآمدی و عملکرد افراد، 4 هفته بعد از مداخله (001/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of education on anxiety among primiparous women based on Health Belief Model constructs

نویسندگان [English]

  • Sahar Sabooteh
  • Hossein Shahnazi
  • Gholamreza Sharifi rad
  • Akbar Hasanzadeh

چکیده [English]

Background and purpose: According to investigations, not considering the side effects of anxiety on a fetus, baby and pregnancy outcomes, as a result of lack of proper training and adequate information in terms of pregnancy common cares, pregnant women hypothesize anxiety as a common sense that will be improved spontaneously. So present study was aimed at evaluating effectiveness of education on anxiety among primiparous women based on Health Belief Model (HBM).
Materials and Methods: An experimental (interventional) study matched with two randomized group. using pre-test and post-test on the 88 eligible primiparous women(n = 44 per group) was performed. Data were gathered by using a researcher made questionnaire that its validity and reliability were confirmed. Education was conducted in three sessions (1hour for each one) tailored with HBM constructs, using lectures, group discussions, inquiries, PowerPoints and booklets. Evaluation was included implementing post-test, 4 and 8 weeks after last education session. Collected data were analyzed by SPSS (ver.20) software, using fallowing methods: statistical test including Chi-square, Independent T-test and repeated measure one way analysis of variance (ANOVA), significant level was taken less than 0.05.
Results: The achieved results indicate that the averages of age, education, job status and income were not significantly different for both groups (p>0.05).In our study, the mean scores of knowledge, perceived sensitivity, perceived severity, perceived benefits and barriers, cues to action, self-efficacy and individuals performance, 4 weeks after intervention (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • health belief model
  • Education
  • Primiparous women