نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مینوسیکلین، دارای اثرات ضد التهابی و محافظت نورونی است. ازآنجایی که بین مرگ سلولی و تشنج، رابطه وجوددارد و ازطرفی بیان گیرنده‌ی NMDA به‌دنبال کیندلینگ افزایش‌می یابد، هدف ازاین مطالعه، بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده‌ی NMDA درنواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، درطی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی، 3 گروه موش صحرایی نژاد ویستار (24 سر) پس از جراحی استرئوتاکسیک و یک هفته دوره‌ی بهبودی، تحریکات کیندلینگ (2 بار در روز با فاصله‌ی زمانی شش ساعت) را دریافت‌می‌کردند. در گروه اول (8=n) حیوانات هیچ‌گونه تحریکی را دریافت‌نمی‌کردند. به حیوانات گروه دوم (8=n) روزانه سالین (1 ml/kg) و گروه سوم (8=n) مینوسیکلین با غلظت‌ 25 میلی‌گرم به‌ازای یک کیلوگرم حیوان (mg/kg) به‌صورت داخل صفاقی (60 دقیقه قبل از هر تحریک) تزریق‌شد. دو ساعت بعد ازآخرین تحریک، مغز حیوانات خارج‌شده و بیان ژن گیرنده NMDA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم این سه گروه با یکدیگر مقایسه‌شدند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آنالیز واریانس یک-طرفه وتست تعقیبی Tukey در سطح معناداری 05/0 p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation into the effect of minocycline on gene expression of NMDA receptor in hippocampus and piriform brain areas on amygdala kindling acquisition in rats

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Rad
  • Seyyed Mehdi Beheshti nasr
  • Hasan Ramshini

چکیده [English]

Background and purpose: Minocycline has got the anti-inflammatory and neuroprotective effects. Considering the interaction between cell death and seizure, and on the other hand, Kindling which increases expression NMDA receptors in brain, the aim of this study is to investigate the effect of minocycline on gene expression of NMDA receptor in hippocampus and piriform brain areas on amygdale kindling acquisition in rats.
Materials and Methods: In this experimental study, three animal groups of 24 Wistar rats received kindling stimulations (twice daily within 6 hours intervals) after being stereotaxic operated and taking one week recovery period. In first Group (n=8) animals did not received daily kindling stimulations. Animals of the second and the third Groups (n=8) respectively had been injected by saline (1ml/kg) and minocycline (25 mg/kg), 60 minutes before receiving kindling stimulations. Two hours after last stimulation animal’s brains were removed and the changes of NR2A gene subunit of NMDA receptor in the hippocampus and piriform cortex were measured and compared relative to the control group. Datawere analyzed using ANOVA and Tukey post hoc tests at significant level of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seizure
  • kindling
  • Minocycline
  • NMDA Receptor