نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: رازک گیاهی با مصارف صنعتی و پزشکی است که در درمان برخی از بیماری‌ها از آن استفاده می‌نمایند. ناباروری یکی ازمسائل مهم پزشکی است که درمان آن با داروهای شیمیایی برای بیماران عوارض جانبی فراوانی بر جای می‌گذ‌‌ارد. با توجه به عوارض کم تر داروهای گیاهی، هنوز تحقیقات چندانی بر روی رازک انجام نشده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره گل رازک بر میزان هورمون‌ها و سلول‌های دودمانی جنسی در موش سوری نر بالغ، انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر روی 40 سر موش سوری نر بالغ که به 5گروه 8تایی شامل گروه‌های کنترل، شاهد و سه دسته تجربی دریافت کننده عصاره گل رازک با دوزهای mg/kg50، 100 و 150 تقسیم شدند، انجام گردید. تجویزها برای مدت 35 روز و به صورت گاواژ انجام گرفت. درپایان دوره با خون‌گیری از قلب حیوانات و با جداسازی سرم از نمونه‌ها میزان هورمون‌های تستوسترون، استروژن، پروژسترون و با جداسازی بیضه‌های موش‌ها تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید شمارش و داده‌ها با کمک آزمون های ANOVA و توکی ارزیابی گردیدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که رازک باعث افزایش معنا‌دار هورمون‌های استروژن، تستوسترون و افزایش تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید می‌شود اما بر میزان پروژسترون تأثیری نداشته است.
نتیجه‌گیری: عصاره گل رازک احتمالاً با داشتن ترکیبات فیتواستروژنی و از طریق تحریک ترشح LH باعث افزایش هورمون‌های استروژن، تستوسترون و افزایش تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید می‌گردد و لذا با انجام تحقیقات بیش تر می‌توان از رازک در کمک به مردان نابارور بهره جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of hops (Humulus lupulus L.) ethanol extracts on the sexual hormones levels and sexual dynastic cells of Syrian adult male mice

نویسندگان [English]

  • Hadi Tavakkoli Kazeroni
  • Seyyed Ebrahim Hosseini
  • Mehrdad Shariati

چکیده [English]

Background: Hops (Humulus lupulus L.) has industrial and medical applications and is used in the treatment of several diseases. Infertility is a medical important issue that its treatment with chemical medicines has various side effects. Due to fewer side effects of herbal medicines, yet little research has been done on the hops. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of hops extract on sexual hormone levels and sexual dynastic cells in Syrian adult male mice.
Materials and Methods: This experimental study was performed on 40 Syrian adult male mice that were divided into 5 groups of 8: two controls groups and three experimental groups receiving various doses of hops extract (50, 100 and 150 mg/kg). Administrations were done by gavage for 35 days. At the end of the treatment period, blood samples were taken from the heart of animals and testosterone, estrogen and progesterone levels was measured. Also, after isolation of mouse testis, the number of spermatogonia, spermatocytes and spermatid were counted. Data were analyzed using ANOVA and Tukey statistical tests.
Results: The results showed that hop caused a significant increase in estrogen and testosterone levels and spermatogonia and spermatocytes cells number; but has no effect on progesterone levels.
Conclusion: Hops extract, possibly by having phytoestrogen compounds and by stimulating LH secretion, increases estrogen and testosterone levels, and spermatogonia, spermatocytes and spermatid cells number. Therefore, further investigation on hops can utilize to help infertile men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hops
  • TESTOSTERONE
  • estrogen
  • Progesterone
  • Spermatogonia
  • Spermatocyte
  • Spermatid