نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: رنگ‌ها در بسیاری از صنایع استفاده می‌شوند. تخلیه‌ی فاضلاب‌ها و پساب‌های رنگی این صنایع به آب‌های پذیرنده، می‌تواند باعث ایجاد مشکلات قابل توجهی از جمله افزایش سمیّت و افزایش COD در این محیط‌ها شود. بنابراین باید این فاضلاب‌ها به‌نحو مقتضی تصفیه-شوند. دراین مطالعه، کارایی کربن فعال به‌دست‌آمده از هسته‌ی خرما گونه‌ی Phoenixdactylifera برای حذف رنگ متیلن‌بلو از محلول‌های مائی مورد بررسی قرارگرفت.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش که از نوع تجربی بوده و در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفته، اثر پارامترهای مختلف شامل pH اولیه‌ی محلول (12-2)، دوز جاذب (mg/L 5-25/0)، غلظت رنگ (mg/L 400-50) و زمان تماس (min 430-20) بر کارایی جذب رنگ متیلن‌بلو توسط کربن فعال به‌دست‌آمده از هسته‌ی خرما مورد بررسی قرارگرفت. ایزوترم واکنش نیز با استفاده از معادلات مربوط بررسی شد..
یافته‌ها: نتایج نشان داد که جذب رنگ در pH برابر 8 با راندمان‌های خوبی انجام‌می‌گیرد. همچنین بررسی ایزوترم‌های جذب مشخص‌کرد که داده‌های آزمایشگاهی با مدل لانگمویر (998/0 = 2R) مطابقت‌داشته و حداکثر ظرفیت جذب نیز، برابر mg/g 3/478 تعیین‌شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به راندمان‌های به‌دست آمده بر روی غلظت‌های استفاده‌شده دراین مطالعه، می‌توان بیان داشت که کربن فعال به‌دست‌آمده از هسته‌ی خرما، به‌عنوان یک جاذب کارآمد و ارزان می‌تواند در حذف رنگ از فاضلاب‌ها مورد استفاده قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The efficiency evaluation of activated carbon prepared from date stones for removal of methylene blue dye from aqueous solutions

نویسندگان [English]

  • Bahman Ramavandi
  • Mostafa Leili

چکیده [English]

Background: Dyes are used in many industries. The discharge of colored wastewater and effluents from these industries to receiving water bodies could cause many significant problems such as increasing the toxicity and chemical oxygen demand (COD). So, these types of wastewater should be appropriately treated. The efficiencies of activated carbon derived from date stone in the removal of methylene blue (MB) from aqueous solutions were assessed in this study.
Material and Methods: In this research that was an experimental study and was done in laboratory scale, the effects of different parameters such as initial pH (2-12), adsorbent dose (0.25-5 mg/L), initial dye concentration (50 -400 mg/L), and contact time (20-430 min) on methylene blue adsorption with activated carbon derived from date stone were evaluated. The reaction isotherm using the appropriate equations was also investigated.
Results: The results showed that dye adsorption with high efficiencies were obtained at pH 8. The evaluation of adsorption isotherm showed that laboratory data was best fit with Langmuir isotherm (R2= 0.998) and maximum adsorption capacity was obtained 478.3 mg/g.
Conclusion: Based on the removal efficiency of used MB-concentrations in this study, we found that activated carbon derived from date stones could be applied as an efficient and inexpensive adsorbent in the removal of dyes from wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption Isotherm; Kinetics; Activated Carbon; Methylene Blue; Date Stones