نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بر اساس مفهوم "تناسب شخص- محیط "، اگرچه داشتن شخصیتی هماهنگ با ارزش‌های فرهنگ حاکم، بهزیستی ذهنی را افزایش خواهد داد، اما عدم هماهنگی باعث کاهش بهزیستی خواهدشد. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع‌گرا در فرهنگ ایران صورت‌پذیرفت.
مواد و روش‌ها: روش این پژوهش، توصیفی و از نوع مقایسه‌ای بود. از بین تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که درسال تحصیلی 91-92 در دانشکده‌های واقع در پردیس این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند، نمونه‌ای150 نفری با استفاده از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و براساس دانشکده انتخاب‌گردید و با استفاده از پرسش‌نامه‌های فردگرایی- جمع‌گرایی اوکلند و پرسش‌نامه‌ی SCL- 90 مورد ارزیابی قرارگرفتند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که دو گروه از لحاظ عملکرد کلی‌شان در پرسش‌نامه‌ی SCL- 90، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. همچنین نتایج آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها نشان داد که در خرده مقیاس حساسیّت در روابط متقابل، پرخاشگری و افکار پارانوییدی دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. به‌گونه‌ای که دانشجویان فردگرا به‌طور معناداری، نمرات بالاتری در این سه خرده مقیاس داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه دیدگاه "تناسب شخص- محیط" تریاندیس را تأیید می‌نماید. در فرهنگ ایرانی که به‌عنوان یکی از فرهنگ‌های جمع‌گرا شناخته‌می‌شود، دانشجویان فردگرا مشکلات روان‌شناختی بیشتری داشتند، در حالی‌که دانشجویان جمع‌گرا وضعیت روانی بهتری داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative of Mental status in individualistic/collectivistic students in Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mirdoraghi
  • Mohammad Fathi
  • Javad Salehi Federdi

چکیده [English]

Background and Objective: Regarding to the “person–environment fit”, although, having a personality which matches the values of the overarching culture should increase subjective wellbeing, a mismatch will decrease it. This study compared the mental status in individualistic and collectivistic students in Iranian culture.
Materials and Methods: Used method in this study was descriptive and comparative. Among all undergraduate students at the Ferdowsi University of Mashhad in 91 - 92 school year, the number of 150 students were selectedbased onquota sampling and according to school and were evaluated with using Auckland Individualism and Collectivism Scale (AICS) and SCL_ 90 Questionnaire.
Findings: Results of multivariate analysis of variance showed that the two groups in terms of their overall performance in SCL_ 90 Questionnaire have significant difference. Also, results of Tests of Between-Subjects Effects showed that between two groups, there is a significant difference in Interpersonal sensitivity, Hostility and Paranoid ideation; such thatindividualistic students hadhigher scoresonthethree subscales.
Conclusion: The results in this study confirmed the“person–environment fit”.The Iranian culture that is recognized as one of collectivist cultures, Individualist studentshad more psychological problems; Whereas , collectivist Studentshad a better mental state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental status
  • individualism
  • collectivism