نویسندگان

چکیده

سابقه و هدف: بیماری دیابت یکی از شایعترین بیماری‌های سیستم غدد درون ریز بدن می‌باشد. در این بیماری به دلیل افزایش سطح گلوکز خون میزان گلایکه‌شدن پروتئین‌ها نیز افزایش می‌یابد. گلایکه‌شدن پروتئین‌ها در دیابت منجر به عوارض جبران ناپذیری می‌شود. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر هم‌افزایی زهر زنبور عسل و آسپیرین در میزان گلایکه‌شدن پروتئین هموگلوبین انسانی در حضور گلوکز بوده است.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی هموگلوبین (10 میلی‌گرم در میلی‌لیتر) به مدت 5 هفته در حضور و عدم حضور قند گلوکز (40 میلی‌مولار)، آسپیرین (5/2 میلی‌مولار) و زهر زنبور (در غلظت‌های مختلف 10، 20 و 40 میکروگرم در میلی‌لیتر) انکوبه گردید. میزان گلایکه‌شدن هموگلوبین از طریق بررسی تغییرات در باند سورت، میزان تخریب هم موجود در ساختمان هموگلوبین و تغییرات بوجود آمده در ساختمان دوم آن به ترتیب با استفاده از روشهای طیف سنجی مرئی- ماوراء بنفش، فلوریمتری و طیف سنجی دو رنگ نمایی حلقوی تعیین گردید. نتایج با استفاده از نرمافزار InStat 3 و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی تجزیه و تحلیل شدند. مقادیر 05/0>p در هر مورد معنی‌دار تلقی گردید.
یافته‌ها: انکوباسیون هموگلوبین در حضور گلوکز باعث کاهش میزان جذب باند سورت، تخریب هم موجود در ساختار آن و افزایش مقدار صفحات بتا در ساختمان دوم هموگلوبین گردید. حضور هم‌زمان زهر زنبور و آسپیرین باعث کاهش 36 درصدی در میزان تخریب گروه هم هموگلوبین (001/0>p) و کاهش 54 درصدی در میزان تشکیل صفحات بتا شد (001/0>p). همچنین میزان تغییرات ساختاری و در نتیجه میزان گلایکه‌شدن هموگلوبین نیز کاهش چشمگیری نشان داد.
نتیجه‌گیری: زهر زنبور و آسپیرین دارای خاصیت ضد گلایکه‌کنندگی چشمگیری می‌باشند و استفاده همزمان از این دو ماده می‌تواند گلایکه‌شدن پروتئین‌ها را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the synergic effect of Bee venom and aspirin on inhibition of glycation in diabetic conditions

نویسندگان [English]

  • Javad Behrozi
  • Adeleh Divsalar
  • Ali Akbar Sabouri

چکیده [English]

Background: Diabetes is one of the most common endocrine disorders. In this disease due to increased blood glucose levels, protein glycation increases. Protein glycation in diabetes leads to irreparable consequences. The aim of this study was to investigate the synergic effect of Bee venom and aspirin on human hemoglobin glycation in the presence of glucose.
Materials and Methods: In this experimental study, hemoglobin (10 mg/ml) was incubated in the presence and absence of glucose (40 mM), aspirin (2.5 mM) and Bee venom (in different concentrations of 10, 20 and 40 µg/ml) for 5 weeks. Amount of hemoglobin glycation was evaluated via investigation of changes in soret band, amount of hemoglobin heme degradation and alteration in secondary structure of protein using UV-visible spectroscopy, fluorometry and Circular Dichroism Spectropolarimetry methods. The data were analyzed using InStat 3 software and statistical tests including one way variance analysis and Tukey test. P values less than 0.05 were considered significant.
Results: Hemoglobin incubation in the presence of glucose led to reduction of soret band absorption, degradation of heme and increment of beta sheet value in secondary structure of hemoglobin. Simultaneous presence of Bee venom and aspirin reduced the rate of heme degradation (p< 0.001) up to 36%, and the beta sheet formation up to 54% (p< 0.001). Also, the amount of structural alteration and hemoglobin glycation significantly decreased.
Conclusion: Bee venom and aspirin have significant antiglycation properties and simultaneous use of them can decrease protein glycation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diabetes
  • Glycation
  • Bee venom
  • Aspirin