نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مفهوم بهزیستی روان شناختی حاکی از یک ساختار چندبعدی شامل نگرش‌های زندگی است و برای بررسی این که آیا شخص از پتانسیل، اهداف ، کیفیت روابط با دیگران و آن چه درباره زندگیش احساس می‌کند، آگاه است یا خیر، طراحی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی متغیرهای سرمایه‌روان شناختی، سرمایه‌اجتماعی، سخت رویی روان شناختی و هوش معنوی به عنوان عوامل پیش بین بهزیستی روان شناختی می‌باشد.
مواد و روش ها: پژوهش از نوع توصیفی– همبستگی است. جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه های خوارزمی, آزاد و پیام‌ نور کرج در سال تحصیلی 92-1391و نمونه 377 نفر از دانشجویان می‌باشند که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردیدند. بدین صورت که ابتدا از هر دانشگاه سه دانشکده به عنوان خوشه انتخاب و سپس به 50 نفر از هر دانشکده پرسشنامه تحویل داده شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (PWBS)، پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز(PCQ)، مقیاس سرمایه اجتماعی دلاویز (DSCS)، پرسشنامه زمینه-یابی دیدگاه‌های شخصی کوباسا (PVSQ) و مقیاس خود‌ارزیابی هوش معنوی کینگ (SISRI-24) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و به روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره، در سطح معناداری 05/0>P انجام شد.
یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای سرمایه‌روان شناختی، سرمایه‌اجتماعی، سخت‌رویی روان شناختی و هوش معنوی1/59% ، تغییرات بهزیستی روان شناختی را پیش‌بینی می‌کنند و همبستگی مثبت و معناداری (76/0=r و 05/0>P) با بهزیستی روان شناختی دارند.
نتیجه گیری: عوامل سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی ، سخت‌رویی روان شناختی و هوش معنوی، تغییرات بهزیستی روان شناختی دانشجویان را پیش بینی می‌کنند و روان درمان گران می‌توانند با دستکاری این عوامل باعث افزایش بهزیستی روان شناختی دانشجویان گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predictor Factors of Psychological Well-being in Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shakarami
  • Reza Davarnia
  • Kianoosh Zahrakar

چکیده [English]

Background & objective: The concept of Psychological Well-Being symbolizes a multi-dimensional structure consisting of life attitudes and was designed to review whether a person is aware from his potential, his goals, the quality of his relationships with others, and what he feels about his life or not. The aim of this study was to investigate the some variables such as psychological capital, social capital, psychological hardiness and spiritual intelligence as predictor factors for psychological well-being.
Materials and methods: This descriptive–correlation study carried on all students of Kharazmi, Islamic-Azad and Payam_e_Noor universities of Karaj in the 2012-13 school-year and the sample consisted of 377 persons that were selected by multi stage cluster sampling. For data gathering, questionnaires such as Ryff’s Psychological Well-being(PWBS), Lutanz’s Psychological Capital Questionnaire(PCQ), Delaviz Social Capital Scale, Kobassa Personal Views Survey Questionnaire(PVSQ) and King’s Spiritual Intelligence Self‐Report Inventory(SISRI-24) were used. Data analysis were performed via Pearson correlation and enter multiple regression methods with SPSS18 software in 0/05 P-Value.
Results: Results of regression showed that variables of psychological capital, social capital, psychological hardiness and spiritual intelligence predict 59.1% of variance of the psychological well-being and positively and significantly (r=0/76, P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Well
  • being
  • Psychological Capital
  • Social Capital
  • psychological hardiness
  • Spiritual Intelligence