نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GnRH) علاوه بر هیپوتالاموس، در تخمدان هم تولید می شود و روی تمایز سلولی و ایجاد فولیکول های آترتیک تاثیر می گذارد. با توجه به این که مرگ سلول های گرانولوزا طی روند آترزی فولیکولی به واسطه پدیده آپوپتوز صورت می گیرد.ما در این مطالعه وقوع آپوپتوز در سلول های گرانولوزای فولیکول های تخمدان موش صحرایی را تحت تاثیر یکی از آگونیست هایGnRH یعنی بوسرلین استات مورد بررسی قرار می دهیم.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی موردی ـ شاهدی دوازده سر موش صحرایی نژاد ویستار ماده 25 روزه از خانه حیوانات به صورت غیر تصادفی و در دسترس تهیه و به دو گروه آزمایش و کنترل (6 n=) تقسیم شدند. موش های صحرایی گروه آزمایش و کنترل به ترتیب روزانه به مقدار mg/kg 2/0 بوسرلین و سرم فیزیولوژیک به مدت چهار روز دریافت کردند. 24 ساعت بعد از آخرین تزریق ، موش ها با دوز کشنده کلروفرم بیهوش ، سپس تخمدان ها خارج شدند .نمونه ها ابتدا در فرمالین 10% فیکس و پس از پاساژ با استفاده از میکروتوم دوار از آنها مقاطع پنج میکرونی تهیه شد. برای بررسی آپوپتوز در برش های بافتی از روش تانل پی او دی استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار Graphpad instant و آزمون independent t-test آنالیز شدند و سطح معنی داری 05/0p≤ در نظر گرفته شد.
نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد میانگین درصد سلول های آپوپتوتیک در گروه کنترل (52/0 ±14/2 ) و در گروه آزمایش (71/1± 75/3) و (0001/0 ≥P) بود. از نظر آماری این اختلاف افزایش معنی دار بود.
نتیجه گیری: این یافته ها بیانگر این مطلبند که بوسرلین ، آپوپتوز را در سلول های گرانولوزای فولیکول های تخمدان افزایش می دهد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of GnRH agonist on follicular granulosa cell apoptosis of rats

نویسندگان [English]

  • Tahmineh Peirouvi
  • Shiva Roshan Milani
  • Siamak Salami
  • Mohammad Ghaderi
  • Alireza Shams

چکیده [English]

Background: Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) has been found to be expressed in ovaries in addition to hypothalamus to modulate cell differentiation and induces atretic follicles. Since the death of granulosa cells during the process of follicular atresia occurs by apoptosis phenomenon, in this study, we investigated the occurrence of apoptosis of granulosa cells of rat ovarian follicles under the influence of Buserelin acetate, a GnRH agonist.
Materials and Methods: In this experimental case-control study, twelve 25-day-old female Wistar rats were randomly divided into 2 groups. The study and control groups received 0.2 mg/kg/d Buserelin acetate and normal saline, respectively, for 4 days. 24 hours after the last injection, the rats were anesthetized with a lethal dose of chloroform and ovaries were removed. Specimens were fixed in 10% formalin. After the passage, five-micron sections were prepared using a rotary microtome. Measurement of apoptosis was performed using a calibrated light microscope after TUNEL POD staining. Data were analyzed in GraphPad InStat software using independent t-test. P ≤ 0/05 was statistically considered significant.
Results: These data showed the average percentage of apoptotic cells in the control group 2/14 ± 0/52, and in the experimental group 3/75 ± 1/71. This difference was statistically significant (p≤0.0001).
Conclusion: These findings suggest that Buserelin acetate increases apoptosis in the granulosa cells of ovarian follicles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • apoptosis
  • TUNEL POD
  • Buserelin acetate
  • Granulosa cells
  • Rat