نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ترکیبات معطر گل ها از آلرژن های مهم استنشاقی می باشند. در این مطالعه مقایسه توان آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی میان سال و مسن درگیاه گل طاووسی (Cytisus scoparius L.)وتاحدامکان شناخت وابستگی آلرژی زایی با مراحل تکوینی گلبرگ های فوق العاده معطرآن ، هدف پژوهش حاضرمی باشد.
مواد و روش ها: جهت بررسی آلرژی زایی گلبرگ هااز 18 خوکچه هندی نرنژادهارتلی استفاده شد که به طورتصادفی به 3 گروه 6 تایی تقسیم شدند. عصاره های بافری گلبرگ ها با غلظت 16% تهیه گردیدو تست های تزریق زیر جلدی عصاره ها و بررسی های ماکروسکوپی آن صورت گرفت. به منظور تأیید آلرژن بودن گلبرگ ها IgE به روش الایزا اندازه گیری ودر CBC خون خوکچه هندی درصد ائوزینوفیل ها و درنهایت قند خون ارزیابی و آنالیز داده هاتوسط نرم افزار 16SPSS و آزمون تی مستقل انجام گردید.
یافته ها: در خوکچه هندی تیمار شده با عصاره گلبرگ میانسال ،IgE ، ائوزینوفیل و قند خون در مقایسه با شاهد به طور معنی داری افزایش یافت، در حالی که در خوکچه هندی تیمارشده با عصاره گلبرگ مسن تفاوت معنی داری با شاهد دیده نشد.تنها بررسی قطر ویل های (برجستگی های) ایجادشده درآزمون پوستی افزایش معنی داری(001/0>P) رادرهردوگروه تیمارشده در مقایسه با کنترل نشان داد. درنیمرخ های الکتروفورزی پروتئین ها، درمحدوده ی باندآلرژن درگلبرگ میان سال حدود 4 باندپروتئینی مشخص تردرمحدوده ی 27 تا 85 کیلودالتون و در گلبرگ مسن 3 باندپروتئینی درمحدوده ی 46 تا 85 کیلودالتون مشاهده شد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد توان تحریک سیستم ایمنی متعلق به گلبرگ میانسال بیش تر از گلبرگ مسن می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of petals allergenicity in two ontogenetic stages of Cytisus scoparius L. in guinea pig

نویسندگان [English]

  • Ahmad Majd
  • Elham Iziy
  • Hamid Cheshomi

چکیده [English]

Background: Flowers aromatic compounds are the major inhaled allergens. The aim of this research was the comparison of petals allergenicity of in two ontogenetic stages, middle-aged and older of Cytisus scoparius; and Identifying dependence of allergenicity with developmental stages of extremely aromatic petals.
Materials & Methods: In order to evaluate the petals allergenicity, 18 Hartley guinea pigs were randomly selected and divided into three equal groups. 16% petals buffered extracts were prepared and then subcutaneous injection of extracts and also macroscopic examinations was performed. In order to confirm the petals allergenicity, immunoglobulin E (IgE) levels was measured using ELISA method, and the number of eosinophils and finally blood glucose in guinea pig blood samples was evaluated. Data were analyzed in SPSS16 software using independent t-test.
Results: In guinea pigs treated with middle-aged petal extract, IgE, eosinophil count and also blood glucose significantly increased in comparison to control group, whereas in guinea pigs treated with older petal extract, there was no significant difference between the treatment and control groups. Only, the diameter of wheals in skin test significantly increased in both treatment groups compared to control group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allergen
  • Cytisus scoparius L
  • IgE
  • Allergic rhinitis