نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی‌عروقی، فاکتور اصلی در کاهش میزان خواب و افزایش بیداری‌های شبانه می‌باشند. با توجه به عوارض داروهای خواب آور، استفاده از روش‌های غیر‌دارویی که بتوانند باعث بهبود کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی شوند، لازم به نظر می‌رسد، لذا این مطالعه با هدف تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی، انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: طرح مطالعه، کارآزمایی بالینی تصادفی شده می‌باشد. جامعه پژوهش را 60 بیمار مزمن قلبی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی شهر سبزوار تشکیل می‌دهند که به روش تصادفی ساده به دو گروه کنترل (30 نفر) و مداخله (30 نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله، تمرینات آرام‌سازی بنسون را به مدت 20 دقیقه دو بار در روز طی مدت یک ماه انجام دادند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و کیفیت خواب پیتس‌برگ بود که در دو نوبت قبل از مداخله و بعد از مداخله در دو گروه تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری من-ویتنی، کای اسکوئر، دقیق فیشر، ویلکاکسون و تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 11.5 و با سطح معنی داری 05/0 ˂ P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار کیفیت خواب در گروه مداخله قبل از آرام‌سازی بنسون 41/4± 33/10 بود که بعد از مداخله به 01/4± 50/7 کاهش یافت. تجزیه و تحلیل داده ها بین میانگین کیفیت خواب واحدهای پژوهش قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله، تفاوت معنا‌داری را نشان داد (001/0> P).
نتیجه‌گیری: آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی، مؤثر است لذا می‌تواند به عنوان درمان مکمل برای بهبود کیفیت خواب در این بیماران، استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of the Benson relaxation technique on quality of sleep in patients with chronic heart disease

نویسندگان [English]

  • MohammadHasan Rakhshani
  • Roya Akbarzadeh
  • Mohsen Koshan
  • Seyyed Morteza Hashemi Nik

چکیده [English]

Background and Aim: Cardiovascular diseases are major factor in reducing the amount of sleep and increased nighttime wakefulness. Due to the many complications resulting from medication, non-pharmacological methods that can improve the quality of sleep in patients with chronic heart disease, seems to be reasonable. This study aimed to assess the effect of the Benson relaxation technique on quality of sleep in patients with chronic heart disease.
Materials and Methods: The study design is a randomized clinical trial. The study population comprised 60 patients with chronic heart disease referring to Vasei hospital in Sabzevar that randomly divided into control group (n =30) and intervention group (n =30). The intervention Group did Benson relaxation exercises for 20 minutes twice a day over a month. Tools for data collection Consists of; demographic form and Pittsburgh Sleep Quality Index that in two times before and after the intervention were completed. Data with Mann-Whitney test, Chi-square, Fisher exact, Wilcoxon tests and Analysis of Covariance and using SPSS statistical software version 11.5 and with significance level p˂0/05 were analyzed.
Results: The mean± SD quality of sleep in the intervention group before making a gentle Benson relaxation was; 10/33±4/41 that after the intervention was decreased to 7/5±4/01. Analysis of the data in average sleep quality of participants in the intervention group before and after the intervention showed significant differences (P< 0/001).
Conclusion: Benson relaxation has desired effect on sleep quality of patients with chronic heart diseases, so it can be used as a complementary therapy to improve sleep quality in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RELAXATION
  • Quality of Sleep
  • Heart Failure
  • myocardial infarction