نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: صدمه ناشی از آسیب ترومایی مغز (TBI) به میزان آسیب های اولیه و ثانویه بستگی دارد، آسیب های ثانویه سبب القای التهاب سیستم عصبی با واسطه آزادسازی سیتوکین های پیش و ضدالتهابی و کموکین ها می شوند. اندازه گیری سطح سرمی اینترلوکین-6 به عنوان یک سیتوکین پیش التهابی در پیش بینی پیامد بیماران ترومایی با آسیب سرمی تواند مفید باشد.
مواد و روش ها: در طی یک مطالعه توصیفی-مقطعی, 44 بیمار با 8≤GCS (معیار کمای گلاسکو) و سن بالای 14 سال پذیرش شده در بیمارستان پورسینای رشت وارد مطالعه شدند، نمونه خون بیماران در 6 ساعت اول پس از حادثه جمع آوری و سرم توسط روش ELISA برای تعیین سطح اینترلوکین-6 آزمایش گردید.پیامد بیمار بر اساس معیار پیامد گلاسکو ((GOS در 6 ماه پس از آسیب سر ، به دو صورت پیامد بد (4 > GOS ) و خوب (4≤GOS ) تقسیم بندی گردید .تحلیل آماری با کمک نرم افزار SPSS ورژن 18و از طریق آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، تی مستقل، دقیق فیشر و من ویتنی انجام شد.
یافته ها: مقایسه سطح سرمی اینترلوکین-6 در دو گروه با پیامد خوب و بد در 6 ماه پس از آسیب نشان داد که میانگین سطح سرمی آن در گروه با پیامد خوب (6/51 ± 2/85) نسبت به گروه با پیامد بد (1/141±3/162) مقدار کم تری را نشان می دهد (03/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prognostic value of the relationship between serum levels of interleukin-6 and clinical outcome in patients with severe head injury

نویسندگان [English]

 • Zahra Saneei
 • Mariyeh Hosseinpour
 • Ehsan Kazem Nejad Leili
 • Anoush Dehnadi Moghadam
 • Shahrokh Yosefzadeh Chabok
 • Zahra Mohtasham Amiri

چکیده [English]

Background: Damage caused by traumatic brain injury (TBI) depends on the extent of primary and secondary damages. The latter can cause induced neurological inflammation by releasing pro- and anti-inflammatory cytokines and chemokines. Measurement of serum interleukin-6 (IL-6), as a pro-inflammatory cytokine, can be useful in predicting outcome in patients with TBI.
Materials & Methods: In a cross-sectional study, 44 patients with GCS≤8 (Glasgow Coma Scale) and age ≥ 14 years, hospitalized in Poursina teaching hospital, were included in the study. Blood samples were collected from patients in the first 6 hours after the accident; and serum was tested by ELISA method for the determination of IL-6 levels. Patients' outcomes were recorded 6 months after head injury according to Glasgow Outcome Scale (GOS), and were divided in two good (GOS ≥4) and bad (GOS

کلیدواژه‌ها [English]

 • Traumatic brain injury
 • Interleukin
 • 6
 • Neurological inflammation
 • Clinical outcome