نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کاهش شاخص های آنتروپومتریک (تن سنجی) نوزاد هنگام تولد از علل مهم مرگ ومیر نوزادان است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار و شاخصهای آنتروپومتریک و نیز نمره آپگار بدو تولد نوزادان می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه طولی (آینده نگر) روی1033 مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال تهران انجام شده ، در بدو ورود به مطالعه نمونه خون جهت سنجش سرب اخذ و پرسش نامه دموگرافیک تکمیل گردید، و کلیه مادران تا زمان زایمان تحت مراقبت های روتین بارداری قرار گرفتند، شاخص های آنتروپومتریک و نمره آپگار از کارت نوزاد استخراج گردید.
در آنالیز آماری 05/0P< معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری 9/4 ± 7/4 میکروگرم بر دسی لیتر بود، در آزمون همبستگی اسپیرمن ارتباط میان سرب خون مادر و آپگار دقیقه 5 معکوس و معنادار بود ( 002/0=p، 09/0-=r) که این ارتباط با هیچ کدام از شاخص های آنتروپومتریک معنادار نبود. برای بررسی نهایی ارتباط میان سرب خون مادر همراه با عوامل بالقوه موثر بر شاخص های آنتروپومتریک از آزمون آماری رگرسیون خطی استفاده شد و سطح سرب با هیچ یک از شاخص ها ارتباط معناداری نداشت و تنها عامل موثر، سن بارداری زمان زایمان بود (001/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Relationship between Early Pregnancy Maternal Blood Lead Levels and neonatal anthropometric indices and Apgar scores

نویسندگان [English]

  • Samira Mokhlesi
  • Lida Moghaddam Banaem
  • Narges Alian Moghadam
  • Kolsom Safari
  • Minor Lamieyan

چکیده [English]

Backgrounds: Low values of neonates’ anthropometric indices are considered as an important factor in increased neonatal mortality. This research tried to examine the relationship between early pregnancy blood lead levels of pregnant women and their neonates’ anthropometric indices at birth.
Materials and Methods: This longitudinal prospective study was carried out on 1033 pregnant women referred to prenatal clinics in Tehran. Upon entry into the study, a blood sample was taken to determine lead levels, and a demographic questionnaire was filled out for all participants and they were followed up with routine prenatal care till delivery. Anthropometric indices were extracted from the neonatal cards. In statistical analysis, p-values

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropometric indices; Apgar score; lead; Pregnancy