نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پس از واقعه‌ی خشم‌آلود، ما افکار تکرار شونده‌ای را تجربه‌می‌کنیم که برای مدت‌های طولانی، ذهن ما را مشغول می‌کند و این خود، باپیامدهای روان‌شناختی منفی همراه‌است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نشخوار خشم در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی، نمونه شامل 273 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای طبقه‌ای انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری پایایی مقیاس، از سه روش آلفای کرونباخ، تنصیف اسپیرمن – براون و گاتمنو و برای اندازه-گیری روایی نیز از تحلیل عامل تأییدی و روایی همزمان استفاده‌شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Spss نسخه‌ی 19 و Amose نسخه‌ی 20 استفاده و سطح معنا‌داری آزمون نیز 05/0 درنظر گرفته‌شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از روایی و پایایی مطلوب مقیاس مذکوراست (مقدار63/0 RMSEA= و پایایی به روش آلفای کرونباخ، تنصیف اسپیرمن – براون و گاتمن، به‌ترتیب برابر 90/0، 85/0 و 84/0 محاسبه‌شد). همچنین نتایج تحلیل عامل تأییدی، نشان‌داد که مدل چهار عاملی مقیاس نشخوار خشم در جامعه‌ی دانشجویان برازش دارد.
نتیجه‌گیری: درمجموع نتایج مطالعه‌ی حاضر، شواهدی را برای صحت روایی و پایایی قابل قبول مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز فراهم‌آورده‌است که می‌تواند در پژوهش‌های آینده نیز به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric characteristics of Anger Rumination Scale (ARS) in Students

نویسندگان [English]

  • Tayyebeh Mahmoudi
  • Sodabeh BasakNejad
  • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand

چکیده [English]

Background: After happening anger events, we experience repetitive thoughts that can be influenced in mind for long times and these repetitive thoughts have negative psychological consequences. The aim of present study was to investigate of the psychometric characteristics of Anger Rumination Scale amongst a sample of ShahidChamran University students.
Materials and methods:
In this descriptive study, the sample has been carried out on 273 students of ShahidChamran University which were selected through stratified multi-stage random sampling. The reliability coefficients were calculated by three different methods: Cronbach Alpha, Spearman – Brown and Guttmanspiliting and to determine the validity of the scale, Confirmatory Factor Analysis and Concurrent Validity were used. For analysis the dataSpss version 19 and Amos version 20soft ware were used and significant level was 0/05.
Results: The findings of this study indicate that the scale has desired reliability and validity. (RMSEA= 0/63, reliability by Cronbach Alpha=0/90, Spearman – Brown spiliting Alpha=0/85 and Guttmanspiliting Alpha = 0/84 were calculated). Confirmatory Factor Analysis showed that the four factor model of Anger Rumination Scale fits among the students sample.
Conclusion: The results of the present study have provided an acceptable reliability and validity evidence for the Anger Rumination Scale in ShahidChamran University students which can be applied in future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger Rumination Scale (ARS)
  • psychometric properties
  • confirmatory factor analysis