نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف : بارداری، از پرمخاطره‌ترین دوره‌های زندگی زنان است و تغذیه این دوران، سلامت مادر وجنین را تحت تأثیرقرارمی‌دهد. این مطالعه با هدف مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تغذیه به‌روش بحث گروهی و به‌کارگیری بسته‌ی چندرسانه‌ای بر حیطه‌های یادگیری زنان باردار انجام‌شد.
مواد وروش‌ها: این مطالعه نیمه‌ تجربی قبل و بعد با گروه کنترل می‌باشد که درسال 1392، روی150 نفر از زنانِ باردار انتخاب‌شده از بین مراکز بهداشتی ـ درمانی شهرستان مشهد، به‌روش سهمیه‌ای غیرتصادفی، انجام‌شد. قبل مداخله، پیش آزمون با پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی رواپایاشده به-روش آزمون مجدد و ضریب آلفای کرونباخ، از آزمودنی‌ها صورت‌گرفت. یک ماه بعد از مداخله، پرسش‌نامه پس آزمون تکمیل‌شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارspss20 و آزمون‌های آماری ANOVA یک‌طرفه، تی زوجی، مک نمار، کای اسکوئر و در سطح 05/0p< تجزیه و تحلیل‌شد.
یافته‌ها: در گروه بسته‌ی چندرسانه‌ای میانگین نمرات پایانی، بیشتر از گروه‌های بحث گروهی و کنترل بود. بعد از مداخله، نمرات حیطه‌ی شناختی اختلاف کاملا معناداری درگروه‌های بسته‌ی‌ چندرسانه‌ای، بحث گروهی و کنترل داشت(000/0=p) نمرات حیطه‌ی عاطفی بعد ازمداخله درگروه‌های بسته‌ی چندرسانه‌ای، بحث گروهی و کنترل اختلاف معناداری نداشت(061/0=p).
نتیجه‌گیری: دو روش به‌کارگیری بسته‌ی جندرسانه‌ای و بحث گروهی موجب ارتقای قابل توجهی برنمرات حیطه‌ی شناختی گروه‌های تحت مداخله نسبت به قبل از مداخله و نسبت به گروه کنترل داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Effectiveness of group discussion and multimedia nutrition education among pregnant women in learning domains

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Khadijeh Seyydi Sani
  • Mehdi Meshki
  • Khosro Shafaghi

چکیده [English]

Background: The most dangerous period of life of pregnant women during this period maternal nutrition affects the embryo & maternal nutrition. This study aimed to compare the effectiveness of nutrition educationwith group discussion method on the scope and application of multimedia learning packages pregnant women.
Materials and Methods: This semi-experimentalis before and after control study on 150 pregnant women in the control group before the year 2013 a quota method selected at random from among the health centers of Mashhad was performed . Before the intervention , the subjects took the pre -test questionnaire andCronbach's alpha coefficient.
Finally, a month after the intervention, post-test questionnaires were completed After data is collected using the software spss20 and p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • multi
  • media packages
  • group discussions
  • field of learning