نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تجزیه و آب گیری لجن تولید شده طی فرایند تصفیه یکی از چالش های اساسی در فرایند تصفیه فاضلاب می باشد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی روش اولتراسونیک در آب گیری لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب تحت شرایط مختلف و انتخاب بهترین شرایط می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه، تجزیه و آبگیری لجن پس از انجام شرایط متفاوتی از فرکانس (35 و 130 کیلوهرتز) و زمان ماند (3، 5، 10و 30 دقیقه) بررسی و در نهایت تغییرات مقادیراکسیژن مورد نیاز شیمیایی محلول(SCOD)، مقاومت ویژه به فیلتراسیون(SRF) و زمان مکش(CST)در نمونه های لجن تعیین گردید.
یافته ها: آزمایش های انجام شده نشان دادند که بهترین آب گیری در فرکانس 35 کیلوهرتز و زمان ماند 5 دقیقه اولتراسونیک به دست آمده است. به طوری که در این شرایط، SCOD%، CST، SRF به ترتیب به %3/4 ،S 151 و m/kg 1013× 1/2 رسیده اند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه، روش اولتراسونیک به طور معناداری تجزیه لجن را افزایش داده و آب گیری لجن را بهبود می بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on the effect of ultrasonic method on dewatering of bio sludge in wastewater treatment plant

نویسندگان [English]

  • Mitra Gholami
  • MahmoudAli Mohammadi
  • Ramin Nabizadeh
  • Arezoo Heidari
  • AmirHossein Mahvi

چکیده [English]

Background: Disintegration and dewatering of produced sludge during wastewater treatment is one of the main challenges in wastewater treatment process. The aim of this study is to investigate the efficiency of ultrasonic method on dewatering of bio sludge in wastewater treatment plant under different conditions and select the best conditions.
Materials and Methods: In the present study, sludge disintegration and sludge dewatering after undergoing different conditions of frequency (35 and 130 KHz) and detention time (3, 5, 10 and 30 min) were investigated and finally the changes of SCOD, CST and SRF were determined.
Results: The results illustrated that the maximum ability of dewatering was obtained at a detention time of 5 min and frequency of 35 KHz for ultrasonic. Under this conditions SCOD%, CST and SRF were achieved to 4.3%, 151 S and 2.1×1013 m/kg respectively.
Conclusion: According to the results, ultrasonic method significantly increases the sludge disintegration and improves the sludge dewatering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio sludge
  • sludge dewatering
  • Ultrasonic