نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: اولین و اساسی‌ترین گام در برنامه‌ریزی هر سیستم، نیازسنجی است و با شناسایی مهمترین نیازها، مبنایی برای تعیین اهداف و بستری مناسب برای سامان‌دهی سایر عناصر فراهم می‌شود. این پژوهش، به‌منظور نیازسنجی خدمات دندان‌پزشکی ترمیمی بر اساس نیازهای جامعه، انجام شده‌است.
مواد و روش‌ها: این پژوهش، از نوع توصیفی ـ مقطعی بوده و گردآوری اطلاعات به‌وسیله‌ی فرم ثبت اطلاعات که روایی آن تأییدشده؛ انجام-گرفته‌است. ‏نیازهای دندان‌پزشکی ترمیمی از میان پرونده‌ی 1027 نفر از مراجعه‌کنندگان، درطی سه ماه از تیر تا شهریور ماه1391 و با روش نمونه-گیری غیرتصادفیِ هدفمند، در محل کلینیک دندان‌پزشکی فرهنگیان اصفهان، استخراج و وارد نرم‌افزار 17‏SPSS-‎‏ گردیده و نتایج گزارش شده‌است. جهت آنالیز داده ها، از آزمون کای دو استفاده‌شده و سطح معناداری 05/0 P< منظورگردیده‌است.
یافته‌ها: بیشتر مراجعان را زنان تشکیل‌داده‌است (65%). ترمیم دندان‌های خلفی شامل 5/78% از کل خدمات ارائه شده و بیشترین خدمات ترمیمی مورد نیاز بیماران بر حسب تعداد دندان، آمالگام (4/67%) و کمترین آن گلاس آینومر (5/0%) بوده‌است. ترمیم بیلداپ آمالگام و کامپوزیت شیوع بالایی در خدمات ترمیمی داشته‌است(42%).
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، مراجعه‌ی زنان به دندان‌پزشک، بیشتر از مردان بوده و نیاز اکثر بیماران به دندان‌پزشکیِ ترمیمی، بیش از یک بار بوده-است. شیوع بالای نیاز به ترمیم بیلداپ به معنای آن‌است که در جامعه‌ بسیاری از پوسیدگی ها، در سطح بالایی قرار دارد. به‌نظرمی‌رسد پایین بودن سطح بهداشت دهان و دندان و بی توجهی و عدم مراجعه‌ی به‌موقع بیماران به دندان‌پزشک، از جمله دلایل آن باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of restorative treatment need in dental services: Based on community needs Running title: Evaluation of restorative treatment need in dental services

نویسندگان [English]

  • Jalil Kohpayezadeh
  • Ahmad Jafari
  • Saeedeh Daryazadeh
  • Jila Shajari

چکیده [English]

Background: The first and most important step in planning for any system is need assessment and with identifying the most important needs, is a basis for setting goals and appropriate context for organizing other elements. This study aimed to evaluate of restorative treatment need in dental services and was done based on community needs.
Materials and Methods: This was a descriptive-cross sectional study and data gathering was done by an objective form that confirmed its validity. Restorative dental ‎services of 1027‏ visited patients with non-randomized judgment sampling ‎consecutive during three months at summer in 2012 in Isfahan Farhangian dental clinic was noted on forms and entered into statistical software SPSS (version 17) ‏‎ and results reported. Chi-square test was used for data analyzing. Significant level P

کلیدواژه‌ها [English]

  • restorative dentistry
  • need assessment
  • community needs