نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: بدیهی است که نویسندگان می‌بایست به منابعی مرتبط با موضوع پژوهش خود که اطلاعات مناسبی را در اختیار آنان قرارمی‌دهد، استناد نمایند. هدف از این پژوهش، بررسی رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد در مقالات به چاپ رسیده در مجلات فارسی این دانشگاه بود.
مواد و روش‌ها: در پژوهش توصیفی حاضر، به تحلیل استنادی و بررسی وضعیت خوداستنادی 410 مقاله‌ی چاپ شده با نام حداقل یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد پرداخته‌شد که در سایت چهار نشریه فارسی این دانشگاه نمایه شده‌اند. دراین پژوهش، داده‌های مندرج در صفحه‌‌ی اول و صفحات منابع مقالات با استفاده از چک ‌لیست، که روایی آن به تأیید رسیده بود، جمع‌آوری و به کمک نرم‌افزار EXCEL تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: اکثر نویسندگان را مردان (76/80 درصد) تشکیل می‌دادند. در 410 مقاله‌ای که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند؛ 8781 بار استناد شده بود. 1/82 درصد این تعداد، مربوط به مقالات به چاپ رسیده در نشریات علمی، 5/9 درصد مربوط به کتاب‌ها و 4/8 درصد مربوط به سایر مدارک بود. تنها 68/15 درصد این مقالات به زبان فارسی بودند. نویسندگان 65 مقاله، 107 بار خوداستنادی داشتند. خوداستنادی نشریه، 8/16 درصد و خوداستنادی فردی، 12/83 درصد خوداستنادی‌ها را تشکیل می‌دادند. نرخ خوداستنادی، تنها 2/1 درصد بود.
نتیجه‌گیری: استناد به مقالات لاتین در رفتار استنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان یزد مشهود بود. هرچند که خوداستنادی، رفتاری است که به‌ندرت دیده‌شد‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of citation behavior in faculty members of Yazd University of Medical Sciences

نویسنده [English]

  • Reza Behnam far

چکیده [English]

Background: It is obvious that authors cite documents that are relevant to their topic, which provide useful background for their research. The purpose of this study is to investigate citation behavior among faculty members of Yazd University of Medical Sciences about papers published in Persian by the university.
Methods: The descriptive study was carried out on 410 articles published with the name of at least one faculty member that indexed in four Yazd Medical University journals in Persian. The data contained in the first and references pages were collected by a valid checklist and were analyzed by Excel 2007.
Results: Most authors were male (80.76%). 410 articles were examined in this study, had 8781 citations and only (1.2%) were self-citations. The percentage of citations made referred to journal articles and books were 82.1%, 9.5% respectively. 8.4% others made to other documents. Only 15.68% of the articles were in Persian. 65 authors had 107 cited themselves. The maximum percentage (83.12 %) of self-citations was author self-citations, followed by 16.8% journal self-citations.
Conclusion: It is clear that citation to Latin journals is significant among faculty members of Yazd University of Medical Sciences and reveals that the authors of the university do not have the tendency to cite themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation behavior
  • self
  • citation
  • FACULTY MEMBERS
  • Citation Analysis