نویسندگان

چکیده

زمینه وهدف: دانستن موارداپیدمیولوژی و بررسی عوامل مؤثر براندوکاردیت، باعث تسریع در روند تشخیص و درمان و کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری می‌شود. این مطالعه باتوجه به وضعیت اپیدمیولوژیک نامشخص بیماری اندوکاردیت در نقاط مختلف کشور و به‌خصوص شهرستان قم انجام‌گرفت.
مواد و روش‌ها: دراین مطالعه‌ی مقطعی به‌بررسی اپیدمیولوژیک بیماران بستری مبتلا به اندوکاردیت در بیمارستان‌های شهرستان قم در بین سال-های1383-1392پرداخته‌شد. با روش نمونه‌گیری و به‌صورت سرشماری، تعداد74 نفر، شامل کل بیمارانی که معیارهای تعریف‌شده duke را برای اندوکاردیت عفونی داشتند، مورد بررسی قرارگرفتند. اطلاعات دموگرافیک بیماران و مشخصات مربوط به بیماری در چک‌لیست ثبت گردید. ابزارگردآوری داده‌ها، پرونده‌ی بیمارستانی بیماران بود. تحلیل داده‌‌ها با استفاده ازنرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 انجام‌شد.
یافته‌ها: دراین مطالعه، 74 نفر شامل 49 مرد و25 زن بررسی‌شدند. میانگین سنی و انحراف معیار این بیماران 78/15±28 بود. با توجه به اطلاعات حاصل‌شده، بازه سنی20-23 سال با تعداد29 نفر (1/39%) بیشترین درگیری را داشته‌است. شایع‌ترین علت مراجعه، تب با نسبت 80% (59 نفر) بوده-است. سهم درگیری دریچه Tricuspid 5/67%(29نفر)بود .شایع‌ترین بیماری زمینه‌ای نیز بیماری‌های قلبی به‌میزان 5/44%(33نفر) بوده است.4/42% (14 نفر) بیماران سابقه‌ی تعویض دریچه میترال داشته‌اند. از میان افرادی که کشت مثبت داشته‌اند، نتیجه‌ی کشت 7/85% (12 نفر) استاف اورئوس و 2/14% (2نفر) کلبسیلا گزارش‌شد . میزان مرگ و میر 5/7%به‌دست‌آمد.
نتیجه‌گیری: بروز علایم شایعی مثل تب در صورتی‌که همراه با درگیری قلبی سوفل یا سابقه‌ی تعویض دریچه میترال در مردان جوان که سابقه‌ی اعتیاد تزریقی نیز داشته‌باشند، قویاً شک به اندوکاردیت را برمی انگیزاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epidemiological study of patients with endocarditis in Qom city between 2004-2013

نویسندگان [English]

  • Sam Hatami
  • Javad Tafarroji
  • Mohmmad Ghareh Bagloo
  • Alireza Jalali
  • Aliakbar Riyahin
  • Mostafa Vahedian

چکیده [English]

Background: Understanding the epidemiology and main leading factors of endocarditis, accelerate the process of diagnosis and treatment, and reduce mortality from this disease. This study was performed due to uncertain epidemiological situation of endocarditis in different parts of Iran, especially city of Qom.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, epidemiological status of hospitalized patients with endocarditis in Qom city hospitals between 2004-2013 was reviewed. In this study, 74 patients who had duke criteria for infective endocarditis, were studied. Demographic data and the disease information were recorded on a Check list. Data collection method was the patients' hospital records. Data were analyzed using SPSS software version 16.
Results: In this study, 74 patients, including 49 males and 25 females were studied. The patients' mean age ± SD was 28 ± 15/78. According to information obtained, age range 20-23 years with 29 patients (39/1%), was the most affected. The most common cause of hospital admission was fever with 80% (59 patients). Tricuspid valve involvement was 67.5% (29 patients). The most common underlying disease was heart diseases by as much as 44/5% (33 patients). 42/4 % (14 patients) had a history of mitral valve replacement. Among those who had positive cultures, 85/7% (12 patients) Staphylococcus aureus, and 14/2% (2 paients) Klebsiella were reported. Mortality rate was 7.5%.
Conclusion: Fever, if accompanied with a heart murmur, or a history of mitral valve replacement in young men who have had a history of intravenous drug abuse, strongly suspected endocarditis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endocarditis
  • Epidemiology
  • Qom