نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: درد بعد از آپاندکتومی، رایج‌ترین نارضایتی بیماران می‌باشد. شایع‌ترین درمان آن، استفاده از مسکن‌های مخدر است. عوارض جانبی آن‌ها، محققان را بر آن داشت تا با جایگزینی داروهای مناسب‌تر، بتوانند بر دردهای بعد از عمل این بیماران غالب‌گردند. این پژوهش، با هدف مقایسه‌ اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین در بیماران آپاندکتومی انجام‌شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، یک کارآزمایی بالینی است که بر روی 60 بیمار تحت عمل جراحی آپاندکتومی صورت‌گرفت. جامعه‌ی پژوهش، بیماران آپاندکتومی شده بین 49-15 سال بودند که درسال 1391 در بیمارستان امدادی شهید دکتر بهشتی شهرستان سبزوار بستری شده-بودند. جهت انجام پژوهش، واحدها در دو گروه 30 نفره به صورت تصادفی سه سوکور قرار گرفته و به گروه اول مسکن مخدر و به گروه دوم دیکلوفناک داده‌شد. براساس مقیاس استاندارد عددی درد، در ساعت اول پس از دریافت دارو، درد بیماران بررسی‌شد. اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و کای دو توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 18 با سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل‌گردید.
یافته‌ها: بین دو گروه دریافت‌کننده‌ی دیکلوفناک و مورفین در تسکین درد یک ساعت بعد از عمل، اختلاف معناداری مشاهده نشد (098/0p=)، ولی در نیم ساعت بعد آن، اختلاف معنادار بود (001/0p=)، به‌طوری که میزان درد، نیم ساعت بعد از تزریق دیکلوفناک (26/2) ± 04 /5 کمتر از آمپول مورفین (30/1) ± 47/6 بود.
نتیجه‌گیری: داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی در تسکین درد بعد از آپاندکتومی مؤثرترند. لذا برنامه‌ریزی‌های اساسی برای تغییر در این وضعیت و جایگزینی آن‌ها با اوپیوئیدها توصیه‌می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the analgesic efficacy of diclofenac and morphine on pain of appendectomy patients

نویسندگان [English]

  • Mosarreza Tadayyonfar
  • Hossein Khosrojerdi
  • Mehdi Amadani
  • Ali Tajabadi
  • Yaser Tabaraee

چکیده [English]

Background: Pain after appendectomy is the most common complaint of appendectomy patients. The most common treatment of this pain is the use of narcotic analgesics. Because of the narcotic side effects, the researchers have evaluated appropriate alternative medications to alleviate postoperative pain of appendectomy patients. This study aimed to compare the analgesic efficacy of diclofenac and morphine in appendectomy patients.
Materials and Methods: This clinical trial study was performed on 60 patients undergoing appendectomy. The study population was appendectomy patients aged 49-15 years, who had hospitalized in Shahid Beheshti hospital of Sabzevar city, in 2012. To perform the study, two groups of 30 subjects were triple-blind randomized. The first group received narcotic analgesics, and the second group received diclofenac. Based on the numeric pain standard scale, patient’s pain was assessed within the first hour after the drugs uptake. Data were analyzed in SPSS 18 using the Pearson correlation coefficient and chi square test; and P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diclofenac
  • Morphine
  • PAIN RELIEF
  • Appendectomy