نویسندگان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: با توجه به خواص آنتی اکسیدانی، آنتی هیپرگلیسمیک وآنتی هیپرلیپیدمیک عصاره دانه های گیاه هویج در دیابت ملیتوس برای بررسی عدم سمیت آن، در این مطالعه اثر این عصاره بر نشانگرهای عملکرد کلیه و آنزیمهای شاخص عملکرد کبد در موشهای صحرایی دیابتی بررسی شد.
مواد و روشها: دیابت نوع Ι با تزریق استرپتوزوتوسین (i.p mg/kg,70) به موشهای صحرائی نر القا شد. قبل از تزریق و 5 روز بعد، خونگیری از موشهای ناشتا، برای تعیین سطح سرمی گلوکز، آنزیمهای کبدی (AST, ALT) و کراتینین، اوره و اسید اوریک انجام و حیواناتی که میزان گلوکز سرمی آنها بیش از mg/dL250 بود دیابتی محسوب شدند و عصاره مذکور با دوزهای mg/kg100،200و300 ، آب مقطرmL) 5/0) و گلابین کلامید (g/kgµ 600) را روزانه به مدت 3 ودر طی 14 روز به طور جداگانه به روش گاواژ دریافت نمودند. در پایان هر دوره، سنجش فاکتورهای مختلف سرم با کیت های مربوط با روش اسپکتروفتومتری انجام شد.
یافته ها: تجویز دوزهای مختلف عصاره به مدت 3 و 14 روز سبب افزایش سطح سرمی آنزیمهای کبدی و نشانگرهای عملکرد کلیه نگردید. بعلاوه تجویز عصاره با دوز300 به مدت 3 روز میزان اوره و در مدت 14 روز مقدارکراتینین سرمی را بطور معنی دار کاهش داد. همچنین تجویز 3 روزه دوزهای mg/kg 100 و 300 عصاره مقدارAST و تجویز 14 روزه دوز mg/kg 200 عصاره مقدار ALT سرمی را بطور معنی دار کاهش داد.
نتیجه گیری: تجویز این عصاره برای کاهش عوارض دیابت نه تنها عوارض جانبی نامطلوب کبدی و کلیوی نداشت بلکه تا حدودی سبب بهبود عملکرد این اندامها نیز گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Daucus carota ssp. sativum seeds extract on serum levels of Renal Function Indicators and liver function enzymes in type I diabetes Model

نویسندگان [English]

  • Banafsheh Ranjbar
  • Iran Poraboli

چکیده [English]

Background: With respect to antioxidant, antihyperglycemic and antihyperlipidemic properties of Daucus carota seeds extract in improvement diabetes mellitus, in this study, effects of this extract on renal function indicators and liver function enzymes were investigated in diabetic male rats.
Materials and Methods: Diabete type 1 was induced in male wistar rats weighting 200-250g by injection of 70 mg/kg, i.p of streptozotocin. Before this and 5 days postinjection fasting blood samples were collected for measurement of serum levels of glucose and liver enzymes (AST, ALT) and kidney indicators(urea, creatinine , uric acid). Diabetes was confirmed in rats having FBS above 250 mg/dL. Diabetic animals were devided to 10 groups received 100, 200, 300 mg/kg extract, 0.5 mL distilled water and 600µg/kg glibenclamide daily for 3 and 14 days individually by gavage. After 3 and, 14 days rats sacrified and fasting blood samples were collected and above serum parameters were measured with commertial kits by spectrophotometery
Results: Administration of different doses of D. Carota seeds extract for 3 and 14 days did not increase serum levels of renal indicators or liver enzymes. Also administration of extract (300 mg/kg) for 3 days significantly decreased urea and for 14 days decreased creatinine serum level. Also administration of extract at doses 100, 300 mg/kg for 3 days decreased AST and at 200 mg/kg for 14 days decreased ALT serum levels.
Conclusion: Using Daucus carota seeds extract for 3 or 14 days in remedy diabetes mellitus complications had no hepatotoxicity or renal damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daucus carota seeds
  • Diabetes Mellitus
  • liver enzymes
  • kidney