نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ارتباط فراشناخت‌ها با علایم افسردگی طی دهه‌های گذشته به اثبات رسیده است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان گروهی فراشناختی (GMCT) بر افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ‌های نشخواری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (MDD) انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع آزمایشی طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه‌کننده و ارجاع شده به کلّینیک‌های روانشناسی رهیاب، آستان قدس و بیمارستان ابن سینا شهر مشهد سال 1392 بود. از بین این بیماران، 24 نفر به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به یکی از دو گروه درمان فراشناختی و کنترل اختصاص یافتند. تمام بیماران گروه مداخله به مدّت 8 هفته مورد درمان قرار گرفتند و بیماران گروه کنترل درمانی دریافت نکردند. آزمودنی‌ها پرسش-نامه‌های افسردگی بک- ویرایش دوم (BDI-II)، فراشناخت-30 سوؤالی(MCQ-30) و مقیاس پاسخ‌های نشخواری (RRS) را قبل از جلسه‌ اوّل درمان و در پایان درمان تکمیل کردند. داده‌ها با محاسبه‌ درصد بهبودی و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیّری (MANCOVA) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد درمان تغییرات قابل توجّهی در نمرات آزمودنی‌های گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل در علایم افسردگی، باورهای فراشناختی و پاسخ‌های نشخواری ایجاد کرد و موجب بهبودی در علایم همه‌ی بیماران شد (001/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Metacognitive Therapy in Improving Metacognitive Beliefs and Ruminative Responses of Patients with Major Depressive Disorder

نویسندگان [English]

  • Hossein Shareh
  • Mahshid Dovlatshahi
  • Mohammad Kahani

چکیده [English]

Background: The relationship between metacognitions and depressive symptoms has been proved during the past decades. The aim of this study was to consider effectiveness of group metacognitive therapy (GMCT) in improving metacognitive beliefs and ruminative responses of patients suffering from major depressive disorder (MDD).
Materials and Methods: This study was a pre-posttreatment experimental design with control group. The statistical society included all of patients with MDD who were refered or came to Rahyab psychological Clinic, Astane Ghods psychology clinic and Ebne Sina hospital in Mashhad, Iran in 2013. Twenty four patients were selected via a purposive and available sampling methodand were assigned to experimental and control groups randomly. Experimental group experienced 8 weeks of GMCTand control group did not receive any treatments . All subjects completed 3 questionnaries at pre and post-treatment: the Beck Depression Inventory-2nd edition (BDI-II), Metacognitions Questionnaire-30 (MCQ-30), and Ruminative Response Scales (RRS). Data were analyzed by percentage improvement and multiple analysis of covariance (MANCOVA).
Results: Results showed that GMCT compared to control group lead to significant improvement in depression, metacognitive beliefs and ruminative responses) P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group metacognitive therapy
  • major depressive disorder
  • Metacognitive beliefs
  • ruminative response