نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به رشد سرسام آور و ازدحام جمعیت در شهر های بزرگ از یک طرف و حساسیت سیستم ایمنی در برابر عوامل محیطی از طرف دیگر، در تحقیق حاضر اثرات استرس ازدحامی به صورت ازدحام موش ها بر روی طحال موش سوری مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ۲۰ سر موش سوری نر بالغ از نژاد NMRI انتخاب و به صورت تصادفی به ۲ گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. در گروه کنترل، ٥ سر موش در هر قفس (3 قفس) و تجربی ١٥ سر موش در یک قفس نگهداری شدند. پس از دو ماه ، از قلب حیوانات خون گیری و جهت مطالعات هورمونی با روش رادیو ایمنواسی مورد استفاده قرار گرفت. طحال حیوانات وزن و پس از تهیه لام های میکروسکوپی و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین، تعداد سلول های مگاکاریوسیت و ماکروفاژ در گروه ها تعیین و داده های حاصله در گروه های مورد مطالعه با استفاده از آزمون های آماری (T test و آزمون مان ویتنی) در برنامه SPSS نسخه 16 در سطح معنی داری 05/0>p آنالیز شدند.
یافته ها: میانگین وزن طحال و میزان هورمون کورتیزول در گروه تحت استرس در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری نداشت. میانگین تعداد ماکروفاژها در گروه تحت استرس نسبت به گروه شاهد اگرچه افزایش داشت ولی معنی دار نبود. میانگین تعداد مگاکاریوسیت ها در گروه تجربی در مقایسه با گروه شاهد دارای کاهش معنی دار بود (007/0P=).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که استرس ازدحامی می تواند منجر به کاهش سلول های مگاکاریوسیت در طحال موش شود ولی هیچ گونه اثر معنی داری بر میزان هورمون کورتیزول سرم، تعداد سلول های ماکروفاژ و وزن طحال ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of crowding stress on histological structure of mouse spleen

نویسندگان [English]

  • Farzad Rajaee
  • Tayyebeh Hadigol
  • Zivar Salehi
  • Amir Farzam

چکیده [English]

Background and Objectives: Regarding to remarkable growth of population and consequent crowding of it in big cities and immune system sensitivity against environmental agents, the present study aimed to investigate the effects of social stress on spleen of mouse.
Methods and Materials: Thirty adult male mice of the NMRI strain were selected at the age of 5-6 weeks and were randomly divided into 2 groups. In control group, 5 animals per cage (3 cages) and in stress group, 15 animals per cage were housed for a period of two months. All animals were anesthetized with an intrapritoneally injection of ketamine and xylazine after two months. The sample of blood from left ventricle of heart was provided by heparinized syringe. Serum samples were used for hormonal study by radioimmunoassay. Spleen was weighted after removing and the samples of spleen were fixed for light microscopic study. The mean numbers of macrophage and megakaryocyte cells were determined. The data has been compared using statistical methods (t-test and Mann-Whitney test).
Results: The mean weight of spleen and corticosterone level of serum was insignificantly reduced in stress group compared to control group. The mean numbers of macrophage cells in stress group were insignificantly increased compared to control group. The results showed that the mean numbers of megakaryocyte cells were significantly reduced between stress and control group(P=0.007).
Conclusions: The results showed that the crowding stress can be resulted in decreased number of megakaryocyte cells whereas no significant effect on macrophage cells, serum cortisol hormone level and weight of spleen were found. However, further studies in this area are needed to confirm it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crowding stress
  • macrophage
  • megakaryocyte
  • MOUSE
  • spleen